Riskli yapı tespit raporu ücreti 2017!


Riskli yapı tespit raporu ücreti 2017!

Riskli yapı tespiti lisansı almak isteyen kurum ve kuruluşların gerekli belgeleri toplamaları ve lisans ücretlerini ödemeleri gerekiyor. İşte riskli yapı tespit raporu ücreti 2017...Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan, riskli alan olarak tanımlanıyor. Bu alanda yer alan yapılar ise riskli yapı olarak tanımlanıyor. 


Riskli yapıların tespit işlemleri, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılıyor.


Riskli yapı tespiti birim ücretleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından açıklanıyor.  Peki Riskli yapı tespit raporu ücreti 2017 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...

 

Riskli yapı tespit raporu ücreti 2017!


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 2017 Yılı Birim Fiyat Listesine göre riskli yapı tespiti lisans belgesi KDV dahil 5 bin lira olarak belirlendi.


Riskli yapı tespiti lisans belgesi unvan değişikliği KDV dahil 750 lira


Riskli yapı tespiti lisans belgesi kayıp - çalıntı nedenlerle belge yenileme bedeli Riskli yapı tespiti lisans belgesi 750 lira


Riskli yapı tespiti başarı belgesi kayıp - çalıntı nedenlerle belge yenileme bedeli Riskli yapı tespiti lisans belgesi 250 lira


Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler


0-500 metrekare arası

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 0-500 metrekare arası/500 metrekareye kadar her metrekare için KDV dahil 4,86 lira


501-1000 metrekare arası

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 501-1000 metrekare arası/500 metrekaresi için KDV dahil 2 bin 427 lira


Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 501-1000 metrekare arası/501 metrekareden yukarısı her metrekare için KDV dahil 3,78 lira


1001 metrekareden fazla

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 1001 metrekareden fazla/ 1000 metrekaresi için KDV dahil 4 bin 315 lira


Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin 7. bölümü uyarınca yapılacak tespitler (Rapor, deney, vb. tüm masraflar dahil) (Bina kullanım alanı 1001 metrekareden fazla/ 1001 metrekareden yukarısı her metrekare için KDV dahil 2,16 lira


Lisans belgesi için gerekenler

Lisans belgesi alabilmek için, kuruluşun ortaklarından biri tarafından dilekçe ile Bakanlığa müracaat ediliyor. Dilekçeye ek aşağıdaki belgelerin temin edilmesi de gerekiyor.


a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca İnşaat Mühendisleri Odasınca düzenlenmiş İşyeri Tescil Belgesi (İTB)


b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularının son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi


c) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken inşaat mühendisinin (statiker);

i. Riskli yapı tespit sorumluluğunu üstleneceğine dair Ek-1'e uygun taahhütnamesi,


ii. Diploma veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen aslının idarece

tasdiklenmiş diploma sureti,


iii. Odaya kayıt belgesi,


iv. Noterlikçe tasdikli imza sirküsü


v. T.C. Kimlik numarası,


vi. Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalışmış olması ve bu sürenin en az üç yılında proje hazırlanması veya incelenmesi konularında fiilen görev yaptığını tevsik edici ilgili İdaresince onaylı belgeler (söz konusu projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” de belirtilen yapı sınıflarına dahil olması gereklidir).


d) Çalışmaya katılacak jeoloji veya jeofizik mühendisinin (yerbilimci);

i. Riskli yapı tespitinde zemin araştırmaları sorumluluğunu üstleneceğine dair Ek-2'ye uygun taahhütnamesi,


ii. Diploma veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen aslının idarece tasdiklenmiş diploma sureti,


iii. Odaya kayıt belgesi,


iv. Noterlikçe tasdikli imza sirküsü


v. T.C. Kimlik numarası,

vi. Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalışmış olması ve bu sürenin en az üç yılında jeolojik-jeoteknik etüdlerde fiilen görev yaptığını tevsik edici ilgili İdaresince onaylı belgeler,


vii. Bu hizmetin lisans başvurusunda bulunan kuruluşta istihdam edilen mühendisler vasıtası ile değil de, hizmet satın alınmak suretiyle yapılmak istenilmesi hâlinde, yukarıdaki belgelere ilaveten hizmetinden faydalanılacak ile yapılan hizmet sözleşmesi ve zemin araştırmaları sorumluluğunu üstlenecek mühendisin Ek-3'e uygun taahhütnamesi


Riskli yapı raporuna nasıl itiraz edilir? 

Bir yapının riskli olarak tepit edilmesi halinde, maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebiliyor. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanıyor. 


Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor. Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi veriyor.


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 
Önerilen Bağlantılar : Yeni konut projeleriRiskli yapı tespit raporu ücreti 2017 , Riskli yapı tespiti lisans belgesi ücretleri 2017 , 2017 Riskli yapı tespiti ücreti ,

Hemen Teslim 4 proje