Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi 2018!


 Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi 2018!

Konut kredisi dosya masrafı adı altında alınan bu masrafların iadesi için tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine müracaat ediliyor. İşte konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi 2018.. 

Konut satın alırken, bankalardan konut kredisi kullanan kişiler ne için alındığını bilmediği masrafları ödemek durumunda bırakılabiliyor. Ancak tüketiciden ne için alındığı bilinmeyen masrafların Yargıtay kararı gereğince iade edilmesi gerekiyor. 


Konut kredisi dosya masrafı adı altında alınan bu masrafların iadesi için tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine müracaat ediliyor. Öncelikle bankadan kesilen tutarın tam miktarı öğreniliyor. Bunun için bankaya bir dilekçe ile müracaat ediliyor. 


Bankadan gelen cevabına istinaden parasal sınıra göre müracaat edilecek birim de tespit ediliyor. 2018 yılında tüketici hakem heyeti sınırı 4 bin 570 lira olarak belirlendi. Eğer dosya masrafı belirlenen ücretten  düşükse tüketici hakem heyetine müracaat edilebiliyor. Eğer bu bedelden fazlaysa tüketici mahkemesine müracaat ediliyor. 


Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi 2018!


Konut kredisi dosya masrafı iadesi için tüketici hakem heyetine verilecek dilekçe örneği 2018 şu şekilde sıralanıyor: 


T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI   (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na) 


Şikayet Eden : 

Adres : E- Posta&Telefon : 

Şikâyet edilen : 

Adresi : 

Şikayetin parasal değeri : 

Şikayetin tarihi : 

Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… – TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri) 


Açıklamalar: 


1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde ………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım. 


2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde ) 


3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde) 


4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde). 


5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez. Sözleşmede;


a) Tüketici kredisi tutarı,

b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı, 

c) Yıllık faiz oranı, 

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı, 

e) İstenecek teminatlar,

f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı, 

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, 

h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar, Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan ………………… TL’nin iade edilmesi gerekir. 


6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir. 


7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur. Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun. Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi. İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 

Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi 2018 , Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçesi örneği 2018 , Konut kredisi dosya masrafı iade işlemleri 2018 ,

Hemen Teslim 4 proje