01 / 03 / 2024

İnşaat KDV iadesinde değişiklik 2017!

 İnşaat KDV iadesinde değişiklik 2017!

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanıyordu. Bugünkü yayımlanan Tebliğ ile KDV tevkifatında değişikliklere gidildi.


 

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV tevkifatında değişikliklere gidildi. Tebliğ 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile uygulanacak.


Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanıyordu.


Bugünkü değişiklik tebliği ile bu oran 3/10 olarak düzenlendi. Yapılan düzenlemeye göre, yersiz tevkif ederek ödenen KDV’ye ilişkin KDV iadesi yapılmayacak. 


TEBLİĞ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümündeki “Örnek” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL KDV üzerinden (3/10) oranına tekabül eden 120 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. 


(B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 280 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 120 TL KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. 


Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”


MADDE 3 – Bu Tebliğ yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.