İmar planı revizyonu nedir?


 İmar planı revizyonu nedir?

İmar uygulaması yapılacak yerin yapı adalarını, yoğunluk ve düzenini,yolları uyulamaya tabi tutulacak diğer ayrıntıları gösteren plana uygulama imar planı deniyor. Peki, imar planı revizyonu nedir?İmar planı revizyonu nedir?

İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana imar planı deniyor.

İmar planı revizyonu; yapılan nazım ve uygulama imar planlarının uygulamalarında problem olması halinde veya söz konusu planların ihtiyaca cevap vermemesi durumunda planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi ile ortaya çıkan plana deniyor.

Revizyon imar planı nasıl hazırlanır?

Revizyon imar planı, bir yerleşmenin bütünündeki 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının bir kesimi veya tümü değiştirilerek hazırlanıyor.

Plan yapımına dair esaslar..

Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde belirleniyor.

Planlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla ve plan kapsamındaki ilgili idarelerle işbirliği sağlanarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılıyor. Bakanlık, plan yapım işini Bakanlıkça belirlenen planlama sınırı içerisinde kalan ilgili idarelere devredebiliyor.

Kentsel gelişme alanı ihtiyacının büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında karşılanma gereği halinde, kent bütününü, kentsel gelişme alanını ve bu alanlarla bütünlük gösteren alanları kapsayan çevre düzeni planları, Bakanlığın koordinasyonu altında, ilgili büyük şehir belediyesi ve valilikçe ortaklaşa yapılıyor.

Çevre düzeni planları Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe giriyor.

Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile ilan ediliyor.

Askı süresi içerisinde plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları itiraz edebiliyorlar. İtirazlar, itiraza konu alanla ilgili belediye veya valiliğe yapılıyor. İdarenin görüşü ile valilikçe Bakanlığa gönderilen itirazlar Bakanlıkça, Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor ve sonuçlandırılıyor.

Çevre düzeni planlarında yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de aynı usullere tabi tutuluyor.

Çevre düzeni planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak Bakanlığın ve idarelerin görevidir. Bakanlık planların tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar halinde çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.

Mehmet TAŞ/Konuttimes.comİmar planı revizyonu nedir , İmar planı revizyonu ne demektir , Revizyon imar planı nasıl hazırlanır , İmar Plan yapımına dair esaslar , Revizyon imar planı nedir , revizyon imar planı ,