01 / 02 / 2023

İzmir Bornova'da imar planı değişikliğine onay çıktı!

İzmir Bornova'da imar planı değişikliğine onay çıktı!

İzmir Bornova'da 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne onay çıktı...


İzmir Bornova'da 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. 


Cumhurbaşkanı Kararı: 


Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve mülkiyeti Maliye Hâzinesi adına kayıtlı  İzmir  ili, Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 1.959,54 m2 yüzölçümlü, 14049 ada, 1 numaralı parsele ilişkin, "Gelişme Konut Alanı (E: 1.00, Yençok: 5 Kat)", "Park" ve "Yol" kullanım kararlan getirilmesine yönelik olarak hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlannda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 9 uncu ve ek 3 üncü maddeleri ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.