İmar planı askı süresi nedir?


 İmar planı askı süresi nedir?

İmar uygulaması yapılan yerin yoğunluk ve düzenini, yapı adalarını, bunların yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana imar planı deniyor. İmar planı askı süresi nedir?İmar planı askı süresi nedir?

Bölge planı ile nazım planı arası bir konumda yer alan ve fonksiyonel bütünlüğü olan yerleri kapsayan alt bölge planlarına çevre planları deniyor.  Diğer bir deyişle bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayii, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlar olarak ifade ediliyor. İmar planın amacı plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte açıklanıyor. Kanunda belirtilen ilgili maddeye göre;

Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanacak imar planlarının ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirlemektir.

Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde belirlenir. Planlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla ve plan kapsamındaki ilgili idarelerle işbirliği sağlanarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılıyor.

İmar planı askı süresi...

Çevre düzeni planları Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe giriyor.

Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderiliyor.  Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile ilan edilir. Bu süreye imar planı askı süresi deniyor.

Askı süresi içerisinde plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları itiraz edebiliyorlar. İtirazlar, itiraza konu alanla ilgili belediye veya valiliğe yapılıyor. İdarenin görüşü ile valilikçe Bakanlığa gönderilen itirazlar Bakanlıkça, Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor ve sonuçlandırılıyor.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca gerçekleştirilen arsa ve arazi düzenlemesine yönelik parselasyon işleminden Kanun’un 19/1. maddesinde belirtilen askı süresi bir aydır. Bir aylık askı süresinin dolması halinde dava açılabiliyor.İmar planı askı süresi nedir , imar planı askı süresi ne anlama geliyor , imar planı askıya alınması nedir , imar planı askıda ne demek , imar planı askıya alınır mı , imar planı askı süresi , imar planı askı itiraz , imar planı askı süresi ne kadar ,