Özelleştirme İdaresi'nden satılık 11 arsa!


Özelleştirme İdaresi'nden satılık 11 arsa!

Özelleştirme İdaresi (ÖİB), Maliye Hazinesi adına kayıtlı 11 taşınmazı özelleştirmek üzere satışa çıkardı. Gayrimenkuller, İstanbul, Aydın, Düzce, Afyon, Bolu, Elazığ ve Mersin olmak üzere 7 şehirde bulunuyorÖzelleştirme İdaresi (ÖİB), Maliye Hazinesi adına kayıtlı 11 taşınmazı özelleştirmek üzere satışa çıkardı. Gayrimenkuller, İstanbul, Aydın, Düzce, Afyon, Bolu, Elazığ ve Mersin olmak üzere 7 şehirde bulunuyor.

Kullanım alanları 619 metrekare ile 58 bin metrekare arasında değişen taşınmazların geçici teminat bedelleri ise 50 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. İstanbul'dan Küçükçekmece'de yer alan 16 bin 527 metrekare yüzölçümündeki arsa için 1 milyon istenirken yine Küçükçekmece'deki 21 bin 288 metrekare arsa içinde 1 milyon 500 bin TL isteniyor. Bu arsa aynı zamanda satışa çıkan arsalar arasında en yüksek değeri oluşturuyor. Arsalar için son teklif verme süresi ise 20 Eylül ile 27 Eylül 2011'tarihlerinde sona eriyor.

 
İhalenin detayları şöyle:
 
MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazlar Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL) TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ
BEDELİ (TL) SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ
Tem d100 bağlantı yolu parelelindeki malazgirt caddesi üzeri açık Adresindeki;
İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi, Kartaltepe Mevkii  782 ada, 1 no'lu parselde BULUNAN 16.527,26 m2 Yüzölçümlü (Prestij Hizmet Alanı) arsa 1.000.000,00 3.000,00 20/9/2011
16:00

Tem d100 bağlantı yolu parelelindeki malazgirt caddesi üzeri açık Adresindeki;
İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi, Kartaltepe Mevkii  783 ada, 1 no'lu parselde BULUNAN 21.288,49 m2 Yüzölçümlü (Prestij Hizmet Alanı) arsa 1.500.000,00 4.000,00 20/9/2011
16:00

AYDIN İLİ, DİDİM İLÇESİ, DİDİM MAHALLESİ, 2534 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 31.921,93 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 1.000.000,00 600,00 27/09/2011
16:00

DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA, 38 NO.LU PARSELDE BULUNAN 619,68 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADAKİ 248/319 ORANINDAKİ HİSSE (HAZİNE PAYI 481,76 M2) 150.000,00 200,00 27/09/2011
16:00

AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAMAN MAHALLESİ, 361 ADA, 5 NO.LU PARSELDE BULUNAN 1.357,50 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 75 NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ ½ ORANINDAKİ HİSSE (HAZİNE PAYI 678,75 M2) 50.000,00 100,00 27/09/2011
16:00

BOLU İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÖSENEK MAHALLESİ, KÖYALTI MEVKİİ 577 ADA, 10 NO.LU PARSELDE BULUNAN 3.850,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADAKİ 1/3 ORANINDAKİ HİSSE (HAZİNE PAYI 1.283,33 M2) 50.000,00 100,00 27/09/2011
16:00

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇE, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4667 ADA 1, 2 NO.LU PARSELLER, 4668 ADA 1 NO.LU PARSEL, 4670 ADA 1, 2 NO.LU PARSELLER İLE 4671 ADA 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN TOPLAM 29.669,12 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ ARSALARI 600.000,00 400,00 27/09/2011
16:00

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇE, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4672 ADA 1 VE 2 NO.LU PARSELLER İLE  4673 ADA 1,2,3,4 NO.LU PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 22.852,97 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ ARSALARI 500.000,00 300,00 27/09/2011
16:00

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇE, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4668 ADA 2 NO.LU  PARSELDE BULUNAN TOPLAM 10.526,64 M2   YÜZÖLÇÜMLÜ ARSAYI 400.000,00 250,00 27/09/2011
16:00

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇE, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4669 ADA 1 NO.LU  PARSELDE BULUNAN TOPLAM 6.366,50 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ ARSAYI 500.000,00 300,00 27/09/2011
16:00

MERSİN İLİ, AKDENİZ İLÇESİ, KARADUVAR MAHALLESİ, 1503 NOLU PARSELDE BULUNAN 58.000 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSAYI (ARSA ÜZERİNDE YER ALAN BİNALAR VE İÇİNDEKİ MAKİNA, TESİSAT VS. İLE TESİSLER -YERALTI YERÜSTÜ DÜZENEKLERİ DAHİL- SATIŞA KONU DEĞİLDİR)  500.000,00 300,00 27/09/2011
16:00

1) İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2) Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.
3) İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.
4) İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale konusu taşınmazlar için İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.
5) Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;
- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
- T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “Satışa Konu taşınmazın İsmi, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.
6) Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.
Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir.
İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;
Asgari % 20 (yüzdeyirmi)'si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 9 (yüzdedokuz) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.
7) Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.
9) İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
10) Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
T.C. BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: 312 430 45 60/3077-3011-3054- Faks: 312 435 93 42 – 432 33 07
                                                                                                         www.oib.gov.tr
6400/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın 


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.comHemen Teslim 4 proje