07 / 12 / 2022

ÖİB 2 ildeki 4 gayrimenkulü özelleştiriyor!

ÖİB 2 ildeki 4 gayrimenkulü özelleştiriyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Adana ve Muğla'daki 4 gayrimenkulü özelleştiriyor. Teklifler 30 Ocak'a kadar verilebilecek...


Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından  Adana  ve Muğla'da yer alan 4 gayrimenkul satış usulü ile özelleştirilecek. Gayrimenkuller için son teklifler 30 Ocak 2019 tarihine kadar verilecek.YATIRIMCILARA DUYURU


Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemi ile özelleştirilecektir.1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.


2 - Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.


3 - İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.


4 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.


5 - İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;


- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  Ankara  Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan


TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,


- T. Halk Bankası A.Ş.  Ankara  Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan


TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,


- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan


TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası


hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (OGG olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile ihalenin konusu belirtilecektir.


6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.


7 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


8 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.


9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.


10- İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.


11 - Ayrıca taşınmazlar için (312) 585 83 30 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.


ÖİB 2 ildeki 4 gayrimenkulü özelleştiriyor!