Onikişubat Belediyesi'nden satılık gayrimenkul! 3.6 milyon TL'ye!


 Onikişubat Belediyesi'nden satılık gayrimenkul! 3.6 milyon TL'ye!

Onikişubat Belediye Başkanlığı tarafından Karamanlı Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul ihale ile 3 milyon 368 bin 370 TL olarak satılıyor.Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi,  Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde  kayıtlı 5613,95 metrekarelik tam taşınmaz 21/09/2017 tarihli ve 2017/808 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden 3 milyon 368 bin 370 TL olarak satılıyor. İhale ise 20 Şubat 2018 tarihinde yapılacak.


 


Onikişubat Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2'lik tam taşınmaz 21/09/2017 tarihli ve 2017/808 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.


 


2 - İhale 20 ŞUBAT 2018 SALI günü saat 14.00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.


 


3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 3.368.370,00 TL (Üç milyon üç yüz altmış sekiz bin üç yüz yetmiş TL) Geçici Teminat Bedeli 101.055,00 TL (Yüz bir bin elli beş TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.


 


4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.


 


5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 20 ŞUBAT 2018 Salı günü saat 12.00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


 


6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;


• 2018 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)


• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)


• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)


• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)


• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)


• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)


• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)


• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)


• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,


• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,


• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,


7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlgililere ilanen duyurulur. Onikişubat satılık gayrimenkul fiyatları , kahramanmaraş onikişubat satılık gayrimenkul ,