10 / 12 / 2022

Onikişubat Belediyesi'nden satılık arsa! 4.4 milyon TL'ye!

Onikişubat Belediyesi'nden satılık arsa! 4.4 milyon TL'ye!

Onikişubat Belediye Başkanlığı tarafından Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul ihale usulü ile satışa sunuluyor. Gayrimenkulün ihalesi 2 Ağustos'ta yapılacak.


Onikişubat Belediye Başkanlığı tarafından Hacı Bayram Veli Mahallesi 5678 ada 2 nolu parselde kayıtlı 4 bin 915,76 metrekarelik tam taşınmaz ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 424 bin 184 TL olarak belirlenen gayrimenkulün satış ihalesi 2 Ağustos'ta yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Onikişubat Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Hacı Bayram Veli Mahallesi 5678 ada 2 nolu parselde kayıtlı 4915,76 m2'lik tam taşınmaz 20/03/2018 tarihli ve 2018/318 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.


2 - İhale 2 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 4.424.184,00 TL (Dört milyon dört yüz yirmi dört bin yüz seksen dört TL) Geçici Teminat Bedeli 132.725,00 TL (Yüz otuz iki bin yedi yüz yirmi beş TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.


4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İkiyüzelli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.


5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;


• 2018 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)


• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)


• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)


• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)


• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)


• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)


• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,


• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,


• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,


• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,


7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.