ÖİB Samsun Bafra'daki gayrimenkulleri özelleştirecek!

ÖİB Samsun Bafra'daki gayrimenkulleri özelleştirecek!

Samsun İli Bafra İlçesi Elifli Mahallesi'nde 101 bin 452 metrekare büyüklüğündeki gayrimenkuller ve üzerindeki yapılar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştiriliyor.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Samsun İli Bafra İlçesi Elifli Mahallesi'ndeki 101 bin 452 metrekare büyüklüğündeki gayrimenkuller ve üzerindeki yapıları özelleştiriyor.


Gayrimenkuller için son teklif verme tarihi 31 Temmuz olarak açıklandı.ÖİB Samsun BafraDUYURU


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen muhtelif taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
1 - Söz konusu taşınmazlar üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün halinde “Pazarlık” usulü ile özelleştirilecektir.


2 - İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecektir. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tablolarda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır. 

3 - İhale konusu taşınmazlar için Şartname bedelleri İdare’nin;


- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.            TR400001001745387756615738,


- T.Vakıflar Bankası T.A.O.        TR220001500158007287550667,


- T. Halk Bankası A.Ş.                  TR250001200945200083000006


numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacak ve İhale Şartnamesi İdare’nin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilecektir. Dekontta, katılımcı ile ihaleye konu taşınmazların ismi belirtilecektir. Şartname için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.


4 - İhaleye katılmak için İhale Şartnamesinin satın alınması zorunlu olup son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine elden teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


6 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.


7 - İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.


8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.