Samsun İlkadım'da satılık 2 arsa! 6.5 milyon TL'ye!

Samsun İlkadım'da satılık 2 arsa! 6.5 milyon TL'ye!

Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım İlçesi'nde yer alan 2 arsa ihale yoluyla satışa sunuluyor. Arsaların ihalesi 6 Aralık'ta yapılacak...


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İlkadım İlçesi'ne bağlı Kale ve Cedit Mahalleleri'nde yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 6 milyon 588 bin lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 6 Aralık'ta yapılacak.


ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından


1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarihli ve 17-1-382 sayılı kararı uyarınca, Belediyemiz yatırımlarına kaynak sağlaması amacıyla satılmaları uygun görülen, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri, yüzölçümleri ve imar durumları, Satış Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 2 adet "arsa" vasıflı taşınmazın, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca tamamı peşin ödenmek üzere Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.


Samsun İlkadım


2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ​​250,00 (İKİYÜZ ELLİ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.


3- Bahse konu İhale 06.12.2018 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30'da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,(ihale 14.15’te başlayacak, tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.


4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:


İstekli gerçek kişi ise:


Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,


İkametgâh Belgesi,(İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)


İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,(Noterde tanzim edilecektir.)


Adres Beyannamesi, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)


İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli

vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Noterde tanzim edilecektir.)


Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,


İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünden alınacaktır.)


2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde internet üzerinden temin edilecektir.)


Taahütname. (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)


İstekli tüzel kişi ise:


Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge,


Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,


Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,


Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,


Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,


2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,


Taahütname.


Ortak girişim ise:


Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

5- Teklifler İhale günü olan 01.11.2018 Perşembe günü Saat:14.15’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine ) verilecektir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:14.15’e kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.