Samsun İlkadım'da satılık arsa! 13.5 milyon TL'ye!

 Samsun İlkadım'da satılık arsa! 13.5 milyon TL'ye!

İlkadım Belediye Başkanlığı tarafından Samsun İli, İlkadım İlçesi, Saitbey Mahallesi, 9968 ada, 3 nolu 1.877,99 metrekarelik imar planında ticaret ve katlı otopark alanına isabet eden parsel ihale ile satışa sunuluyor.


İlkadım Belediyesi tarafından Saitbey Mahallesi'nde yer alan 1.877,99 metrekarelik imar planında ticaret ve katlı otopark alanına isabet eden parsel ihale satılıyor...


İlkadım Belediye Başkanlığı tarafından Samsun İli, İlkadım İlçesi, Saitbey Mahallesi, 9968 ada, 3 nolu 1.877,99 metrekarelik imar planında ticaret ve katlı otopark alanına isabet eden parsel ihale ile satışa sunuluyor. Satış bedeli 13 milyon 500 bin TL olarak belirlenen gayrimenkul için ihale 5 Aralık'ta yapılacak.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


İlkadım Belediye Başkanlığından:


1- Mülkiyeti Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait Samsun İli, İlkadım İlçesi, Saitbey Mahallesi, 9968 ada, 3 nolu 1877,99m2 lik imar planında ticaret ve katlı otopark alanına isabet eden parsel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır. 


2- Taşınmazın satış bedeli 13.500.000,00TL ( On Üç Milyon Beş Yüz Bin Türk Lira)olup, geçici teminatı 410.000,00 TL (Dört Yüz On Bin Türk Lira ) ’dır. İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliği gününden itibaren, 15 gün içinde; gerekli vergi (damga vergisi, sözleşme karar pulu…) ve ihale bedelinin %50 sini İlkadım Belediyesine yatıracaktır. Geriye kalan kısım, 6 eşit taksitle ödenecek olup, sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılmaması, sözleşmeye uyulmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesih edilecektir. 


3- İhale 05/12/2018 Çarşamba günü saat 11:00’da İlkadım Belediye Binası Encümen toplantı salonunda (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No:73 55020 İlkadım/SAMSUN ) yapılacak olup, teklifler 05/12/2018 Çarşamba günü 10:30’ a kadar İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlak Müdürlüğüne ( Bahçelievler Mahallesi Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak N.:1 55070 İlkadım/SAMSUN)teslim edilecektir. 


4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 


A) Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus İdaresi’nden alınacak ) 

B) Tebligat için adres göstermesi, 

a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge, C) Geçici Teminatını vermesi, (2. Maddede belirtilen oranda) 

D) İmza sirkülerini vermesi, a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı, 


5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde incelenebilir. İhale şartnamesi 250,00 TL bedel karşılında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası -Bahçelievler Mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No:1 55070 İlkadım/SAMSUN) temin edilebilir. 


6- Posta ve telgraf ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.