07 / 08 / 2022

Samsun Canik'te satılık 2 arsa! 26.5 milyon TL'ye!

Samsun Canik'te satılık 2 arsa! 26.5 milyon TL'ye!

Samsun Canik Belediyesi Merkez Yeni Mahalle'de yer alan Konut+Ticaret Alanı imarlı 2 arsayı ihale ile satıyor. İhale 12 Aralık'ta yapılacak.


Samsun, Canik Belediye Başkanlığı tarafından Merkez Yeni Mahalle'de yer alan Konut+Ticaret Alanı imarlı 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 26 milyon 564 bin 839 lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Samsun, Canik Belediye Başkanlığından:


İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/07/2017 Tarih ve 13/51 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda imar durumu ve niteliği belirtilen taşınmazlar satışa sunulacaktır.


Samsun Canik


Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun

35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur.


ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: 


İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı talep karşılığında ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir.


İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: 12/12/2018 Çarşamba Günü Saat: 14.00’da, Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 - 55080 Canik/SAMSUN adresinde yapılacaktır.


Samsun Canik

 

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazların tespit edilen muhammen bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. (KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’den istisnadır.)
İstekliler hangi parselin ihalesine girecek ise o dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar 12/12/2018 Çarşamba Günü Saat: 14.00’a kadar, yatırılmış olacaktır. Ada Parsel No belirtilecektir


İSTENİLEN BELGELER:

a-Nüfus cüzdanı sureti

b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.

ç-Geçici teminat makbuzu veya mektubu.

d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e-İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği

olmadığına dair belge.

f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda

faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin

ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.

(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili

olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin

yapıldığı yıla ait)

i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese

yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

j- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi,

(Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin

verilmesi esastır.)

k- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan

veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat

kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

l- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici

Teminat verilmesi.

m-Güvenlik Soruşturması/Araştırması

n-Sabıka Kaydı


TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik

Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1,

55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Kamuoyuna duyurulur. Canik Belediye Başkanlığı