17 / 04 / 2024

Mersin'de satılık 2 arsa! 7.4 milyon TL'ye!

Mersin'de satılık 2 arsa! 7.4 milyon TL'ye!

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki 2 arsayı ihale ile satıyor. İhale 5 Aralık'ta gerçekleşecek..


Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Akdeniz ve Yenişehir'de yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 7 milyon 420 bin lira olarak belirlenen arsaların satış ihalesi 5 Aralık'ta yapılacak.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


Mersin


1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık teklif usulüyle satış ihaleleri yapılacaktır. 


2 - Satış ihaleleri yukarıdaki tabloda hizasında gösterilen tarih ve saatte Kuva-i Milliye Caddesi No: 78 Akdeniz / MERSİN adresi 14. katında bulunan Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 


3 - İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Kuva-i Milliye Caddesi No: 78 Akdeniz / MERSİN adresi 14. katında bulunan Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. 


4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 


a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 


b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) 


c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. 


5 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez ve idare ile komisyon bir sorumluluk kabul etmez. 


6 - Satışı yapılacak taşınmazlar KDV'ye tabi olmayıp, vergi, resim, harçlardan ve 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. 


7 - Satışı yapılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep edilmesi durumunda ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına ise yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ödenebilecektir. 


8 - Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.