29 / 09 / 2023

Mersin Toroslar'da satılık arsa! 12 milyon TL'ye!

Mersin Toroslar'da satılık arsa! 12 milyon TL'ye!

Mersin Toroslar Belediyesi, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yer alan arsayı ihale ile satışa sunuluyor. İhale 12 Eylül'de yapılacak.


Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı tarafından rpaçsakarlar Mahallesi'nde yer alan 15 bin 55 metrekare büyüklüğündeki konut imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 12 milyon 44 bin TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 12 Eylül'de yapılacak. 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Mersin Toroslar Belediye Başkanlığından:


1 - Aşağıda tapu bilgisi, m² si, imar durumu, tahmini ve geçici teminat bedeli yazılı olan Mersin Toroslar Belediyesi mülkiyetindeki parsel 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü (Artırma)” ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi No: 251   33220 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 12.09.2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatte ihale ile satılacaktır. Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı'na 12.09.2018 günü saat 13.30’a kadar teslim edilecektir.
2 - İhale dokümanı (Şartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Biriminden bedelsiz alınabilir.


3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.


4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


5 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:


İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;


A) Gerçek Kişilerden:


1- İkametgâh belgesi,


2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,


3- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


4- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,


 Mersin Toroslar

 

5- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,


6- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.


B) Tüzel Kişilerden:


1- Adres Beyanı,


2- Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,


3- Noter tasdikli imza sirküleri, dernek ve vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı suretiyle yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,


4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,


5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,


6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,


7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,


8- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.


C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.


6 - Satış Bedelinin Ödenmesi: taşınmazların satış bedeli peşin veya defaten ödenecektir.


7 - İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.