Melikgazi Belediyesi inşaat ihalesi yapacak! 8.8 milyon TL'ye!

Melikgazi Belediyesi inşaat ihalesi yapacak! 8.8 milyon TL'ye!

Melikgazi Belediyesi, K. Karabekir Semti'nde kat karşılığı inşaat işi ihale ediliyor. İhale 5 Haziran'da gerçekleştirilecek.


Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından, K. Karabekir Semti'nde kat karşılığı inşaat işi ihale ediliyor. Toplam muhammen bedeli 8 milyon 838 bin 661,44 TL olarak belirlenen inşaat işi için ihale 5 Haziran 2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Melikgazi Belediye Başkanlığından:


Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K. Karabekir Mahallesinde geçici 10.ada B blok olmak üzere brüt 155 m² 44 daire 3 dükkan inşaatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.


İli   :  Kayseri,


İlçesi   :  Melikgazi,


Semti      :  K. Karabekir,


Pafta Ada/Parsel           :  Geçici 10. ada


1 - İhale 05.06.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.


2 - Bu işin muhammen bedeli 8.838.661,44 TL.


(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)


3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;


A - Kanuni ikametgahı olması,


B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,


C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;


a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,


b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içeresinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,


D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;


a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,


E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,


F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,


G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,


Ekonomik kriterler;


H - İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.


İ - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e - borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.


J - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e - borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.


İş deneyim belgeleri;


K - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi


L - Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.


M - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.


Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50 - %50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.


N - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.


Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.


1- İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR


23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;


MÜHENDİS & MİMAR için 200 TL/GÜN


Ceza uygulanır


4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur


5 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.


6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.


7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.


8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.


• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.


• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.


• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır.


• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.


• Blok 18 ayda tamamlanacaktır.


• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir


• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura