Malatya Yeşilyurt'ta satılık 8 tarla! 4.1 milyon TL'ye!


Malatya Yeşilyurt'ta satılık 8 tarla! 4.1 milyon TL'ye!

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Örnekköy Mahallesi'nde yer alan 8 tarla ihale ile satışa çıkıyor. Tarlalar için ihaşe 6 Eylül'de yapılacak.Yeşilyurt Belediye Başkanlığı tarafından Yeşilyurt'a bağlı Örnekköy Mahallesi'nde bulunan 8 adet tarla ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 4 milyon 120 bin 400 TL olarak belirlenen tarlaların satış ihalesi 6 Eylül'de gerçekleştirilecek.


YEŞİLYURT BELEDİYESİNE AİT CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN 8 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 279 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 11.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.


1 - Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 150,00 TL bedelle temin edilebilir.


Malatya Yeşilyurt

 

2 - İhale 06/09/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.


3 - Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.


4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;


a) Taşınmaz mal satış şartnamesi,


b) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,


c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.


d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)


e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )


f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,


g) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi


h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.


i) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,


j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.


k) Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.


6 - Teminat makbuzları ve belgeler 06/09/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.


 
Malatya Yeşilyurt ihalesi , Malatya Yeşilyurt tarla satılık ,