08 / 02 / 2023

Konya Selçuklu'da satılık 5 arsa! 23.2 milyon TL'ye!

 Konya Selçuklu'da satılık 5 arsa! 23.2 milyon TL'ye!

Selçuklu Belediyesi, Dikilitaş ve Sille Mahallelerinde yer alan 5 arsayı ihale usulü ile 25 Ocak'ta satışa sunuyor...


 


Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından Dikilitaş ve Sille Mahallelerinde yer alan 5 arsa ihale usulü ile  25 Ocak'ta satışa sunuluyor. Arsalar için toplam muhammen bedeli 23 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. 


Arsalardan 4 tanesi Dikilitaş Mahallesi'nde Veysel Karani Caddesi, Dr. Ahmet Sadık Caddesi (2) ve İstanbul Caddesi üzerinde, Sille'deki arsa ise Parsana Kelebekler Vadisi yanında yer alıyor. 

 

ARSALAR SATILACAKTIR 


Selçuklu Belediye Başkanlığından:   


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.   


2 - İhale 25/01/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.   


3 - Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin ilk taksidi ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V.den muaftır.)   


4 - Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.   


İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER   


A) İç Zarf: İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir. Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.   


B) Dış Zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. Gerçek kişi olması halinde: a) İç zarf b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası d) Noter tasdikli imza beyannamesi e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi) g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge   Tüzel kişi olması halinde: a) İç zarf b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı, d) Noter tasdikli imza sirküleri e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi) g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )   


C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde: Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.   


D) Dış zarfın kapatılması:   İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.   5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 25/01/2018 günü saat 12.30’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.   İlan olunur.

 


 Konya Selçuklu