22 / 07 / 2024

Kocaeli'de satılık 3 gayrimenkul! 32.5 milyon TL'ye!

 Kocaeli'de satılık 3 gayrimenkul! 32.5 milyon TL'ye!

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü ve İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze, Dilovası ve Başiskele'deki gayrimenkulleri ihale ile 32 milyon 559 bin TL olarak satıyor...


Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü ve İzmit Emlak Müdürlüğü tarafından Gebze, Dilovası ve Başiskele'deki arsa, çalılık ve tarlayı ihale ile 10 Nisan'da satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli İhale 32 milyon 559 bin TL olarak belirlendi. 


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü ve İzmit Emlak Müdürlüğünden:


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR Kocaeli


Yukarıda ihale bilgileri verilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca yine yukarıda belirtilen usulle de belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No: 48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.


1 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;


a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),


b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları


c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,


ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,


d- Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.


2 - İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.


3 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı Gebze Emlak Müdürlüğüne veya Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


5 - İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir.