22 / 07 / 2024

Çayırova Belediyesi'nden satılık işyeri! 91.7 milyon TL'ye!

Çayırova Belediyesi'nden satılık işyeri! 91.7 milyon TL'ye!

Kocaeli İli Çayırova İlçesi'ndeki işyeri Çayırova Belediye Başkanlığı tarafından satışa çıktı. Gayrimenkul üzerinde 49 dükkanın bulunduğu iş yerinin bedeli 91 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.


Çayırova Belediye Başkanlığı tarafından Kocaeli İli Çayırova İlçesi'ndeki işyerini satılıyor. Gayrimenkul üzerinde 49 dükkanın bulunduğu iş yerinin ihalesi 16 Ağustos'ta yapılacak. 


Çayırova Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda kayıtları, muhammen bedelleri, Geçici teminat miktarları ve ihale saati bulunan taşınmazların satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” çerçevesinde muhammen bedelin arttırılması suretiyle ihaleye konmuştur.


 


İhale dosyası için tıklayın


 


2 - Bu satış işinin ihalesinde Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulacaktır.


3 - Satış ihaleleri bu ilanın 1 maddesinde belirtilen gün ve saatlerde Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.


4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir


5 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;


A) İstekli gerçek kişi ise;


a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi


b) Noter tasdikli imza beyannamesi


c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,


d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,


e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,


f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,


g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),


k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),


l) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),


m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.


B) İstekli tüzel kişi ise;


a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler


c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,


e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,


f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) Çayırova Belediyesine herhangi bir borcu (Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu (Ek 1),


k) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi (Ek 2),


l) 2886 sayılı D.İ.K.’ e göre cezalı olmadığına dair beyan (Ek 3),


m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.


6 - İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Çayırova Belediyesi İhale Servisine en geç girmek istedikleri satış ihalesinin günü, saatinden önce başvuru da bulunmaları gerekmektedir.


7 - Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye aittir.


8 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı (%8 KDV dahil) ödenecektir.


9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.


10 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.


11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.12 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği,


İlan olunur.