29 / 05 / 2024

Kocaeli Başiskele'de satılık arsa! 6 milyon TL'ye!

Kocaeli Başiskele'de satılık arsa! 6 milyon TL'ye!

Başiskele Belediyesi Kullar Mevkii Yaylacık Mahallesi'nde sanayi alanı imarlı arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. İhale 26 Temmuz'da yapılacak.


Başiskele Belediye Başkanlığı tarafından Kullar Mevkii Yaylacık Mahallesi'nde yer alan sanayi alanı imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 6 milyon TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek. TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR


Başiskele Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmazın hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 


Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.


1 - İhalelerin Tarihi ve Saati     :  26.07.2018 Perşembe Günü - Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatde yapılacaktır.2 - İhalelerin Yapılacağı Yer    :  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/ KOCAELİ


3 - İhale Usulü   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü


4 - İhale şartnameleri                           :  Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi 


Cad. No:1  Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

  Tel: 0262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)         


5 - Şartname Bedeli     :  100,00 -TL.


6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:


1- Dış zarf


Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.


a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,


b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),


c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)


d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)


e)  Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,


f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,


h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması 


j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)


7 - Teklif mektuplarının en geç 26.07.2018 Perşembe günü saat 11:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma 


ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.


8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin 


kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar 


tarafından kanuni süresinde ödenecektir.


10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.Kocaeli Başiskele