31 / 05 / 2023

Kocaeli Defterdarlığı'ndan 29.5 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Kocaeli Defterdarlığı'ndan 29.5 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü Gebze ve Dilovası'ndaki 2 taşınmazı ihale ile satıyor. İhale 10 Temmuz'da gerçekleşecek...


Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğü Gebze ve Dilovası'nda yer alan arsa ve çalılık ihale ile satışa çıkarıyor. 


Toplam muhammen bedeli 29 milyon 515 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR


Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze Emlak Müdürlüğünden:Kocaeli Defterdarlığı


1 - Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca yine yukarıda belirtilen usulle, belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No: 48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır.


2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;


a- Geçici Teminata ilişkin belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz, limit içi ve kesin ibareli teminat mektupları, ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),


b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi),


c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,


ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını gösterir belgeyi,


d- Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2018 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.


3 - Satışı yapılacak taşınmazlar boştur.


4 - İhalesi yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri dahilinde ilgisine göre Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak ve Gebze Emlak Müdürlüklerinde bedelsiz görülebilir.


5 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


6 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı Gebze Emlak Müdürlüğüne veya ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


7 - Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00 TL'sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar için satış bedeli üzerinden müşteriden ayrıca KDV, tapuda yapılacak satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelerden ise vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf olacaktır.


8 - İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir.