15 / 06 / 2024

Başiskele Sepetlipınar'da satılık arsa! 19.8 milyon TL'ye!

Başiskele Sepetlipınar'da satılık arsa! 19.8 milyon TL'ye!

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'nde depolama alanı arsayı satış bedeli toplam 19 milyon 813 bin 350 TL olarak satışa çıkarıyor...Başiskele Belediyesi tarafından Kocaeli Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'nde depolama alanı arsayı 15 Ağustos 2017 Salı günü saat 10:00'da ihaleye çıkarıyor. Arsanın satış bedeli toplam 19 milyon 813 bin 350 TL olarak belirlendi. 


Başiskele Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan taşınmazlar, hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ve tamamına tek teklif verilmesi şartı ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.


1 - İhalelerin Tarihi ve Saati    :  15.08.2017 - Salı Günü Saat:10.00


2 - İhalelerin Yapılacağı Yer   :  Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No: 1 İhale Salonu Başiskele/KOCAELİ)


3 - İhale Usulü                        :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü


4 - İhale şartnameleri              :  Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü- İhale Birimi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No: 1 adresinden temin edilebilir.


                                                  Tel: 0262 312 1000


5 - Şartname Bedeli                :  100,00 -TL.


6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:


1) Dış zarf


Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.


a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,


b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),


c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)


d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)


e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,


f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)


g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,


h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması


j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)


7 - Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Strateji Geliştirme Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.


8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.


9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.


10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr
 Başiskele Sepetlipınar