Kayseri Kocasinan'da inşaat ihalesi! 30.9 milyon TL'ye!


Kayseri Kocasinan'da inşaat ihalesi! 30.9 milyon TL'ye!

Ahievran Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı sınırları içerisinde bulunan Yavuzselim Mahallesindeki arsalar üzerinde Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından kat karşılığı inşaat işi ihale ediyor..Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı tarafından Ahievran Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı sınırları içerisinde bulunan Yavuzselim Mahallesindeki arsalar üzerine, 3 Blok (A, B ve C olmak üzere) bina inşaatlarının kat karşılığı olarak, aynı gün içerisinde ayrı ayrı yapım işi ihale ediliyor. 


Toplam muhammen bedeli 30 milyon 971 bin 430 TL olarak belirlenen inşaat işi için ihale 15 Mayıs'ta yapılacak.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:


Madde 1 - İhalenin Konusu: Aşağıda bilgileri verilen Kocasinan İlçesi, Ahievran Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanı sınırları içerisinde bulunan Yavuzselim Mahallesindeki arsalar üzerine, 3 Blok (A, B ve C olmak üzere) bina inşaatlarının kat karşılığı olarak, aynı gün içerisinde ayrı ayrı yapım işinin ihalesidir.


Kayseri Kocasinan


Madde 2 - İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak No: 10 Kocasinan Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. İhale, İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 15.05.2018 tarihinde SALI günü, 14.00’a kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Yapım ve Hakediş Şefliğine imza karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.


Madde 3 - İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile aynı gün içerisinde, her bir blok inşaatının ihalesi belirtilen saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.


Madde 4 - İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir. İhale dosya bedeli 500,00-TL yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, 3 ayrı bloğun da kat karşılığı yapım ihalesine katılmak için kullanabilir.


Madde 5 - Blokların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda yapılması planlanan her bir Blok için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri yapım işiyle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, minimum %3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istedikleri taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen Blok için ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.


Madde 6 - Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri yapılacaktır.


Ayrıca isteklinin teklif mektubunda idareye üste vermeyi teklif ettiği bedel ihale süresinin son 4 ayında 4 eşit taksitler halinde alınacaktır.


Madde 7 - Ekonomik Kriterler ve İş Deneyim Belgeleri:


7.1- İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.


7.2- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10 undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu


7.3- İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler


7.4- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.


7.5- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.


İş deneyim belgeleri;


I. İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen, ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30’un’dan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. (Şirket ortaklarından herhangi birinin iş bitirmesi yeterli sayılacaktır)


II. Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son 15 (onbeş) yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.


III. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat mühendisliği ve mimarlıktır.


IV. Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.


V. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


VI. İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi yüklenici tarafından verilecektir.


Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.


İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR


İNŞAAT TEKNİKERİ


ŞANTİYE ŞEFİ


EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ


 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;


MÜHENDİS & MİMAR için 200 TL


TEKNİKER için 100 TL


Ceza uygulanır.


Madde 8 - İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:


8.1- Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;


8.1.1- İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),


8.1.2- Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),


8.1.3- Tebligat için yasal adres bildirimi,


8.1.4- Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),


8.1.5- İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),


8.1.6- Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.


8.1.7- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir,


8.1.8- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),


8.2- Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;


8.2.1- Tebligat için yasal adres bildirimi,


8.2.2- Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),


8.2.3- İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),


8.2.4- Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.


8.2.5- Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),


8.2.6- Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.


8.2.7- Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),


8.2.8- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından imza edilmesi gerekmektedir,


8.3- Ortak Girişim Olması Halinde;


8.3.1- Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.


8.3.2- 2017 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı),


Madde 9 - Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler:


9.1- İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklife esas Pay-Puan cetveli (doldurulmuş/ işaretlenmiş ve imzalanmış olarak) Bu belgeler teklif mektubu (iç zarfın) içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.


9.2- Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;


9.2.1- Teklif mektubunu içeren İç zarf,


9.2.2- İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.), yukarıda (7.1), (7.2) ve (7.3) bentlerinde, gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.


Madde 10 - İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı konut yapımı İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir.Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kuraKayseri Kocasinan ihale , Kayseri Kocasinan inşaat ihalesi ,