Kahramanmaraş'ta satılık 13 arsa! 29.2 milyon TL'ye!


 Kahramanmaraş'ta satılık 13 arsa! 29.2 milyon TL'ye!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Onikişubat İlçesi Hayrullah, Pınarbaşı, Üngüt ve Yenişehir Mahalleleri'nde yer alan 13 arsayı 29.2 milyon TL bedelle satıyor...Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Onikişubat İlçesi Hayrullah, Pınarbaşı, Üngüt ve Yenişehir Mahalleleri'nde yer alan 13 arsayı  satışa sunuyor.Arsaların toplam bedeli 29 milyon 219 bin 936 TL oalrak belirlendi. 


 Kahramanmaraş


Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

 

İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.


İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.


Satışı yapılacak olan Hayrullah Mahallesi 6620 ada 3 nolu parsel, Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 parsel, 7640 ada 7 parsel, 7641 ada 1 parsel, Yenişehir Mahallesi 4543 ada 6 parsel ve 4543 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazların ihale bedellerinin yarısı peşin, geriye kalanı 5 eşit taksit olarak ödenecektir. Diğer taşınmazlar ise yarısı peşin geriye kalanlar 6 eşit taksitle ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste ödenmediği takdirse ise ihale kararı iptal edilecektir.

 

Satışı yapılacak olan Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planında E=3.00, H Max. Serbest, stratejik merkez olup, Plan notlarında Stratejik merkezlerde minimum parsel büyüklüğü 10.000 m² altında olması durumunda E:1.00, 10.000 m² den büyük olması halinde E: 3.00 olarak hesaplanır.)

İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazların imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazların her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.


İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

Tedavüldeki Türk parası

Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

İkametgâh belgesi,

Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i ) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.Kahramanmaraş satılık arsa , Kahramanmaraş satılık arsa fiyatları , Kahramanmaraş arsa ihaleleri ,