Beyşehir Belediyesi'nden satılık 10 daire! 3.8 milyon TL'ye!

 Beyşehir Belediyesi'nden satılık 10 daire! 3.8 milyon TL'ye!

Beyşehir Belediyesi, Yenimahalle Beypark'taki 10 dairesini ihale ile toplam muhammen bedeli 3 milyon 800 bin TL olarak satışa sunuyor..
Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından Yenimahalle'ye bağlı Beypark Mevkiide yer alan 10 daire ihale ile 26 Şubat 2018 tarihinde saat 11:00'de satışa sunuluyor. Dairelerin toplam muhammen bedeli 3 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. GAYRİMENKUL SATILACAKTIR


Beyşehir Belediye Başkanlığından:Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 10 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.  Beyşehir Belediyesi
1 - İhale 26.02.2018 Pazartesi günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.


2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;


2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.


2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.


2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.


2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.


2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.


2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.


3 - İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.00’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.


4 - Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.


5 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.


İlan olunur.