Beyşehir'de satılık 11 gayrimenkul! 3.7 milyon TL'ye!


Beyşehir'de satılık 11 gayrimenkul! 3.7 milyon TL'ye!

Beyşehir Belediyesi, Yenimahalle'de yer alan 10 adet mesken, 1 adet iş yeri olmak üzere 11 gayrimenkulü ihale ile satıyor. İhale 17 Eylül'de yapılacak.Beyşehir Belediyesi, Yenimahalle'deki 10 adet mesken, 1 adet iş yeri olmak üzere 11 gayrimenkulü ihale ile satıyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 790 bin lira olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 17 Eylül'de gerçekleştirilecek. TAŞINMAZLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR


Beyşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 11 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Yasanın 45’inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.


Beyşehir


1 - İhale 17.09.2018 Pazartesi günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.


2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler; 

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.


2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.


2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.


2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.


2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.


2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.


3 - İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.


4 - Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.


5 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
 Beyşehir satılık 11 gayrimenkul , Beyşehir gayrimenkul ihalesi , Beyşehir iş yeri ihalesi ,