Beyşehir'de satılık 14 konut ve 1 işyeri! 5 milyon TL'ye!


Beyşehir'de satılık 14 konut ve 1 işyeri! 5 milyon TL'ye!

Beyşehir Belediyesi, Yenimahalle ve Hamidiye'de yer alan 15 gayrimenkulü ihale ile satışa sunuyor. İhale 7 Ağustos'ta yapılacak.Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından Yenimahalle'de bulunan 14 konut ve Hamidiye'de yer alan 1 işyeri ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 20 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 7 Ağustos'ta yapılacak.
GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR


Beyşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 15 adet gayrimenkul, 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.


Beyşehir1 - İhale 07.08.2018 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.


2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;


2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.


2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.


2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.


2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.


2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.


2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.


3 - İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.


4 - Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.


5 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.


 Beyşehir satılık 14 konut , Beyşehir konut ihalesi , Beyşehir işyeri ihale ,