05 / 10 / 2022

Yeni tapu harcı kararı tam metni 2017!

 Yeni tapu harcı kararı tam metni 2017!

Bugünkü Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu tapu harcında indirim yaptığı ve bazı sözleşmeler için damga vergisini sıfırladığı karar yayımlandı. İşte yeni tapu harcı kararı tam metni 2017...


488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar"ı bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.


Bakanlar Kurulu bu karar ile tapu harcında indirim yaptı. Aynı zamanda bazı sözleşmeler için damga vergisi oranını da sıfırladı. İşte tapu harcı ve damga vergisi Bakanlar Kurulu kararı tam metni:


KARAR


MADDE 1- (1) Bu Karar, 1/7/194 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden aynı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ait damga vergisi oranları ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "1-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasının son paragrafında yer alan hüküm uyarınca, söz konusu fıkrada yer alan nispi harcın gayrimenkullerin türleri itibarıyla yeniden belirlenmesi ile 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan yetkiye istinaden, yurt dışından kullanılan bazı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 


MADDE 2- 488 sayılı Kanununa ekli(1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı fıkrasının (14), (15), (16) ve (17) numaralı bentlerinde yer alan kağıtlar için damga vergisi oranı "0" (sıfır) olarak uygulanır. 


MADDE 3- 30 Eylül 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 Sayılı Kanuna bağlı 4 sayılı tarifenin "1-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) "binde 15" olarak yeniden belirlenmiştir.


MADDE 4- Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türl lirası kredilerde(fidruciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda yüzde 1 , bir yıl ve üzeri olanlarda yüzde 0 olarak tespit edilmiştir. 


MADDE 5- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 6- Bu karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com