03 / 03 / 2024

Kentsel dönüşüme yeni kurallar getirildi!

Kentsel dönüşüme yeni kurallar getirildi!

Kentsel dönüşüm alanlarıyla afet riski altında bulunan bölgeleri doğrudan ilgilendiren tapu ve imar yasalarında değişiklik düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip yasalaştı.


Tapu ve imar yasalarında değişiklik düzenlemesi kapsamında kentsel dönüşüm alanlarında mal sahiplerinin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadıkları sorunlarının çözülmesi için sözleşmeyi feshetme hakkı verildi. Hürriyet Gazetesi'nden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; afetler veya başka sebepler nedeniyle kendiliğinden çöken binaların ve etrafında bulunan yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin onayı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğruna yapılabilecek. Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması şartı ise, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması için kaldırıldı.


METRUKLARA YIKIM

Yıkılacak derecede risk taşıyan yapıların olduğu alanlarla kendiliğinden çöken veya zeminin kayması, heyelan, su baskını, kaya düşmesi, yangın, patlama gibi nedenlerle ağır hasar gören veya ağır hasar görme riski bulunan yapıların olduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları, maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğrudan yapılabilecek.


Taşınmaz satışları, tarafların farklı illerde veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları durumunda, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınıp işlem yapılabilecek. Uygulama 1 Ocak 2020 yılında başlayacak. Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’nda belirlenen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılamayıp, planlanamayacak, köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.İmar Yasası’ndaki Kamu Ortaklık Payları (KOP) kaldırılarak yerine Düzenleme Ortaklık Payı (DOK) getirildi. Düzenlemede yer alan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında alınacak DOK payları, yüzden 40’tan yüzde 45’e çıkarıldı. DOK payları, arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde 45’ini geçemeyecek.


Yürürlük tarihinden önce ilgili idare veya yetkili kurumlar tarafından onaylanmış ancak tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanmış, DOK payı kesintilerine göre yürütülen iş ve işlemler 2 yıl daha sürecek.


31 ARALIK’A UZATILDI

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaç için ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı. Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde tarım dışı amaç için kullanılması durumunda, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılıp güncellenen bedel arasında yer alan fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek. 2/B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle satın alma ve iade hakkından yararlanamayanlara, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde durumlarına göre eş değer 2/B arazisi verilecek.