Yasal mirasçı nedir?


Yasal mirasçı nedir?

Türk Medeni Kanunu'na göre yasal mirasçılar ve miras payları 495 ve 506. maddelerde düzenleniyor. Peki Yasal mirasçı nedir? Yasal mirasçı kimlerdir? diyorsanız işte yanıtı..Yasal mirasçı nedir?

Bir kimsenin vefatından sonra geride bıraktığı menkul ve gayrimenkul mallar, yasal mirasçılarına kalıyor.  Peki Yasal mirasçı nedir? Yasal mirasçı kimlerdir? diyorsanız işte yanıtı..


Türk Medeni Kanunu'na göre yasal mirasçılar ve miras payları 495 ve 506. maddeler arasında düzenleniyor. Doğrudan doğruya Kanun’dan doğan miras hakkına sahip olan aşağıda gösterilen mirasçılardır:


Kan Hısımlığına Dayanarak Yasal Mirasçı Olanlar

1. DERECE (ZÜMRE) MİRASÇILARI

Mirasbırakanm birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur (TMK. m: 495/1). Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar (TMK. m: 495/11). Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların ye­rini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır (TMK. m: 495/III).


2. DERECE (ZÜMRE) MİRASÇILARI

Altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar (TMK. m: 496/1). Mirasbırakandan önce Ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır (TMK. m: 496/11). Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır (TMK. m: 496/III).


3. DERECE (ZÜMRE) MİRASÇILARI

Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulun­mayan miras bırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar (TMK. m: 497/1). Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefıyet yoluyla kendi altsoyları alır (TMK. m: 497/II). Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır CIMK. m: 497/HI). Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın miras bırakandan  önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır (TMK m: 497/IV). Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük baba­lardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması ha­linde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları halinde onların payları diğer tarafa geçer (TMK. m: 497/V).


Evlilik Dışı Hısımların Mirasçılıgı:

Baba yönünden evlilik dışı çocuğun mirasçı olabil­mesi için 2 şart vardır:

Çocuk evlilik dışı doğmalıdır. Çocuk ile baba arasında soybağı kurulmalıdır. Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden ev­lilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar (TMK. m: 498).


Evlatlığın Mirasçılıgı

Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mi­rasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder (TMK. m: 500). Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar.


Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı

TTMK m: 499) Sağ kalan eşin miras alması için, miras bırakanın ölümü anında onunla evlilik bağının mevcut olması bu bağın miras bırakanın ölümü anında sona ermiş olmaması gerekir. Boşanmış eş miras alamaz. Ancak, sadece Boşanma Davası açılmış olması mirasa engel değildir. Boşanma Davası kesinleşmeden eşlerden biri ölse, sağ kalan eş yine mirasçı olur. Çünkü Boşanma vasi ölümle düşer. Ancak boşanma sebebi cana kast bu eşin mirasçılığına engeldir (TMK. m: 578/1). Ayrılık Kararı’ndan (TMK. m: 170 – 172) dolayı ayrı yaşadıkları dönem içinde ölen eşe, diğeri mirasçı olur, Butlan Davası devam ederken ölen eşe, mirasçı olur. Sağ kalan eşin, ölen eşinin malvarlığı üzerinde birbirinden farklı 2 temel hakkı vardır. Eşler arasında Yasal Rejim olan Edinilmiş Mallara, Katılma Rejimi (TMK. m: 218 vd.) varsa, katılma ala­cağı ve değer artış payı alacağını diğer mirasçılardan talep hakkı doğar. Her eş veya mirasçıları, sözleşmeyle başka bir esas belirlememişlerse (TMK. m: 237), diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olıır (TMK. m: 236).


Eşlerden birinin ölümü halinde Tereke mallan arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet tanınmasını isteyebilir (TMK. m: 652, 240). Ölen eşin kişisel mallan üzerinde ve Edinilmiş Mallar Rejiminden Ölen eşe düşen artık değer Tereke ola­cağı için, mirasçı eşin bunlar üzerinde miras payı vardır (TMK. m: 220, 221). Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur


Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte birisi (1/4) alır. I. Zümre mirasçı­larına 3/4 hisse kalır.  Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yansını (1/2) alır. II. Zümre mirasçılarına 1/2 hisse kalır. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babalan ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçünü (3/4) alır. Derece başlan ve çocuklarına 1/4 hisse kalır. Bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.


Devletin Mirasçılıgı

Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer (TMK, m: 501).


Saklı Paylı Mirasçılar:

Saklı Paylı (Mahfuz Hisseli) mirasçılar, mirasbıra­kanın altsoyu, baba ve anası, kardeşleri ve eşidir (TMK. m: 505). Saklı Paylar, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasar­rufla Ortadan kaldırması mümkün olmayan Kanuni mi­ras payıdır.


Saklı paylar (tmk. M: 506)

Altsoy için yasal miras payının yansı (1/2),

Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri (1/4),

Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri (1/8),

Sağ kalan eş için:

Altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı (4/4), Diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü (3/4).


Ölüme Bağlı Tasarruflar

TMK. m: 505′e göre; mirasçı olarak altsoyu, ana babası, kardeşleri veya eşi bulunan mirasbırakan, mirasının saklı payları dışında kalan kısmında ölüme b tasarrufta bulunabilir. Bu mirasçılardan hiçbiri yoksa, miras bırakan sının tamamında tasarruf edebilir. Saklı Pay TMK. m: 506′ya göre saklı pay, aşağıdaki oranlan ibarettir:


Altsoy için yasal miras payının yarısı, Ana ve babadan herbiri için yasal miras payının dörtte biri, Kardeşlerden herbiri için yasal miras payının sekizde biri, Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.

Mirastan feragat etme dilekçesi!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comYasal mirasçı , yasal mirasçılar , Yasal mirasçılar kimlerdir , Yasal mirasçı kimdir , yasal miras hakkı ,