Tapu harcı oranı düştü!


 Tapu harcı oranı düştü!

Tapu harcında oran düştü. Konut ve işyeri alım satım işlemlerinde alınan tapu harcı binde 20'den binde 15'e indi..Tapu harcında oran düştü. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar bugün yürürlüğe girdi.


Karar kapsamında bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispeti ile bazı malların katma değer vergisi oranları ve özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edildi.


Ancak tapu harçları indirimi geçtiğimiz sene olduğu gibi yalnız konut ve işyerleri için geçerli kılındı. Arsa ve arazilerin tapu harçları indirim kapsamına alınmadı.


Binde 15'e indi


Tapu harcı konut ve işyerleri için binde 20'den binde 15'e indi. İndirim kapsamına kat irtifakı tesis edilmiş olanlar da dahil edildi. 


Tapu harcı indirim uygulaması alınan karar ile 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olacak. 


Hesaplama örneği


Satışa konu olan evin değerinin 200 bin TL olduğunu düşünelim. Bu ev için kanunda belirtilen binde 20 oranına tekabül eden 4 bin liranın alıcı tarafından, diğer 4 binlarının ise satıcı tarafından ödenmesi gerekiyordu. Böylece toplamda 8 bin lira harç ödeniyor.


31 Ekim'e kadar aynı değerde satın alınacak ev için alıcı 3 bin lira, satıcı 3 bin lira olmak üzere topalmda 6 bin lira harç ödemesi yapılacak. Böylece toplamda 2 bin lira kar elde edilecek.


 

Işıl Seren KESKİN/Konuttimes.com


Tapu harcı oranı indirimi , Tapu harcı indirimi 2018 , Tapu harçları 2018 ,