Ev alacaklar dikkat! 2021 tapu rehberi!

Ev alacaklar dikkat! 2021 tapu rehberi!

Önümüzdeki yıl ev alacak ya da ev almayı düşünen binlerce kişi tapuda yapılacak işlemleri merak ediyor. Peki tapudaki devir işlemi için ne kadar tapu harcı ödenecek? Tapu işlemleri nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilenler...


Gayrimenkul alım satım işinde bulunanların devir işlemleri için tapu harcı ödemesi gerekiyor. Tapu harçlarını alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödüyor. Bu bedel ödenmeden devir işlemi yapılamıyor. 


Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak yapılıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplama yapılıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesi kapsamında belirlenen vergi değeri oluyor. 


Bu durumda gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan etmesi şartı aranıyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabiliyor ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması durumunda, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödeme yapılıyor. 


2021'de ev alanlar ne kadar tapu harcı ödeyecek?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon oranı yüzde 9.11 oldu. Bu orana göre 2021 yılında vergi, harç ve cezalara da yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.


2020 yılında taşınmaz alım ve satımlarında uygulanacak olan tapu harcı tutarı 288 liradan 353 liraya yükseltilmişti. Tapu harcı döner sermaye ücretine gelen yüzde 9.11 oranındaki zam ile 385 liraya yükseltildi. 


Döner sermaye hizmet bedeli hesabı, yöresel katsayı ile hizmet bedelinin çarpılması ile yapılıyor.


2021 tapu harcı hesaplama örneği

Evin değeri: 500 bin TL

Tapu harcı oranı: Binde 20

Tapu harcı bedeli: 10 bin TL

Toplam ödenecek harç: 20 bin TLTapuda hangi belgeler isteniyor?

Satıcıdan istenen belgeler


1- Tapu aslı veya fotokopisi

2- 1 Resim

3- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

4- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)

5- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Alıcıdan istenen belgeler


1- 2 Resim

2- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi

3- T.C. Kimlik Numarası

4- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapuda hangi belgeler isteniyor?

1- Mersis numarası ve ticaret sicil no

2- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,

3- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,

4- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.


Tapu harcını düşük gösteren yandı

Tapu harcı ödemesi, beyan edilen satış bedeline göre yapıldığı için tapu işlemi sırasında düşük bir bedel beyan ederseniz daha düşük tapu harcı ödersiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yakın takip edildiği için hem alıcıya hem de satıcıya geriye dönük cezalar kesilebilir. (Bu cezalar hem alıcıya hem de satıcıya yüzde 2 üzerinden hesaplanarak gönderilir.)


Tapu harcı düzeltme dilekçesi 2021

............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.


Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....                                                                                          


Mükellef                                           


(Vekili veya Temsilcisi)                             


Ad, Soyadı ve İmza


EKLER:


1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi


Tapu Gününde Yapılacak İşlemler:

-    Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı


-    Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli


-    Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli


-    Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı


-    Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı  - (kredi kullanacaklar için)


Tapu Gününden Sonra Yapılacak İşlemler:

-    Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli


-    Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı


-    İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı