Reddi miras dilekçe örneği 2016!


Reddi miras dilekçe örneği 2016!

Miras hukuku esaslarına göre, yasal ve atanmış mirasçılar bir dilekçe ile dava açarak mirası reddedebiliyor. İşte reddi miras dilekçe örneği 2016...Reddi miras dilekçe örneği 2016!

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası 3 ay içinde reddedebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetnameyle atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlıyor.


Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçiyor. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlıyor. 

 

Mirasçılar miras reddi için ilgili Sulh Hukuk Mahkeme'sine dilekçe vererek, söz konusu miras mirasçıları tarafından reddedilebiliyor.  İşte reddi miras dilekçe örneği 2016...


Reddi miras dilekçe örneği 2016...


……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACI:

DAVALI:

KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.AÇIKLAMALAR


Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.


Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.


Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.


NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 


…/…/2016

Davacı

Reddi mirasın yasal dayanağı!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comReddi miras dilekçe örneği 2016 , Reddi miras dilekçe örneği , Reddi miras dilekçesi , Reddi miras dilekçesi nasıl yazılır , reddi miras davası dilekçe örneği , reddi miras dilekçe örneklerireddi miras dilekçesi 2016 ,