15 / 07 / 2024

Kira tespit davası dilekçesi örneği!

 Kira tespit davası dilekçesi örneği!

Kira bedeli tespit davası, taşınmazların bulunduğu veya sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesindeki Sulh Hukuk Mahkemelerinde dilekçe ile açılıyor. İşte kira tespit davası dilekçesi örneği...


Kira tespit davası dilekçesi örneği!

Kira bedeli tespit davası, yenilenen kira döneminde uygulanacak kira bedeli için açılıyor. Bu dava her zaman açılabiliyor. Fakat davanın belli şartlarda açılması gerekiyor.


Bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlıyor.  


Kira bedeli tespit davasını genellikle gayrimenkul sahipleri açıyor. İstemeleri durumunda kiracılar da bu davayı açabiliyor. Kira bedeli tespit davası için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat ediliyor

 

Kira tespit davası dilekçesi örneği..


......... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

KONU                                   : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR                 :


1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.


2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.


3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.


H. NEDENLER    : 6570 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .


H. DELİLLER    : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal

deliller.


SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….


Davacı Vekili


Av.


Geriye dönük kira artış talebi!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com