15 / 06 / 2024

Kamulaştırma nedir?

 Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma,arsa, tarla, arazi, binalar, bahçe, ev, ofis, kaynaklar gibi her şeye uygulanabiliyor.Peki kamulaştırma nedir?Hangi durumlarda kamulaştırma yapılır?İşte kamulaştırma hakkında bilinmeyenler..


Kamulaştırma nedir?

Kamulaştırma diğer bir adıyla istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait gayrimenkullerin belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyaçına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemine deniliyor.


Kamulaştırma Kanunu’nda 7.madde de  kamulaştırmaya ilişkin hükümler yer alıyor.Kanuna göre kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapıyor veya yaptırıyor;kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtların üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettiriyor.


İlgili vergi dairesi idarenin isteği üzerine taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç bir ay içerisinde veriyor.


İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildiriyor. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. (Değişik cümle: 24/4/2001 - 4650/2 md.) 


İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna  dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden siliniyor.


Bedelsiz kamulaştırma nedir?Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com