27 / 01 / 2023

Kamulaştırmada dava açma süresi nedir?

Kamulaştırmada dava açma süresi nedir?

Kamulaştırma, özel mülkiyet olan her türlü taşınmaz mal arsa, tarla, arazi, bina, bahçe, ev, ofisler, kaynaklar gibi her şey kamulaştırılabiliyor.Peki kamulaştırmada dava açma süresi nedir?


Kamulaştırmada dava açma süresi nedir?

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar kamulaştırılıyor. Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemler ile ilgili esasları Kamulaştırma Kanunu kapsamında düzenliyor.


İdareler, yasalarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan gayrimenkulleri, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabiliyor.


Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk tüzelkişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı, nakden ve peşin olarak ödeniyor. Peki kamulaştırmada dava açma süresi nedir?


Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırmaya konu olan gayrimenkulün maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabiliyor.


İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülüyor. İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları da bulunuyor.


İdare, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren 30 içinde maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabiliyor.


İdare tarafından, bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, gayrimenkulün gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam ediyor.Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemiyor.

Kamulaştırmada tahliye nasıl olur?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler