19 / 06 / 2024

Hazine arazisi kiralamak için dilekçe örneği!

Hazine arazisi kiralamak için dilekçe örneği!

Devlete ait olan hazine arazileri tarımsal, ticari, spor ve sosyal nitelikli amaçlar ve balıkçı barınağı olarak kullanılmak için kiralanabiliyor. İşte hazine arazisi kiralamak için dilekçe örneği...


Hazine arazisi kiralamak için dilekçe örneği!

2b araziler, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler olarak tanımlanıyor.Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar en fazla on yıl süreyle kiralanabiliyor. Fakat, İdarece beş yıllık dönemler halinde kiralama işlemi yapılıyor.


Buna karşın 10 yıldan fazla süre ile kiralanabilen araziler de mevcut: Turistik tesis kurulacak yerler ve turistik tesisler, Enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler, Doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler 10 yıldan fazla süre ile kiralanabiliyor.


Hazine arazisi kiralamak isteyen kimseler, hazine arazisi kiralama koşulları na uymak şartı ile kiralama amacını ve taşınmazın sınırları gösterir bilgileri içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlığa/Malmüdürlüğüne başvuru yapılabiliyor.Hazine arazisi kiralamak için dilekçe örneği aşağıda yer alıyor:


Hazine arazisi kiralamak için dilekçe örneği... 


………. EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

         İlimiz, ……… İlçesi, ……………………. Mahallesi’nde bulunan ……… ada ……… parsel no.lu ……………. m² yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre ………………………………. olarak kullanmak üzere kiralamak istiyorum.

 

         Gereğini arz ederim. ….. / ….. / …..

 

                                                                                     Ad Soyad (İmza)

 

2b arazileri itiraz dilekçesi!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com