Çöp vergisi tutarları 2017!


 Çöp vergisi tutarları 2017!

Çöp vergisi, belediyelerin sunduğu temizlik hizmeti için ödeniyor. Bu vergiyi mesken ve işyeri kullanıcıları ödüyor. İşte çöp vergisi tutarları 2017...Çevre temizlik vergisi olarakta bilinen çöp vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödeniyor. İlçe belediyelerinin sunduğu çevre temizlik hizmeti için ödenen bu vergi yalnız mesken ve işyerlerinden tahsil ediliyor.


Vergi için ödemeler ev ve işyerlerinde farklı şekilde yapılıyor. Konutların vergisi su faturasın yansıtılırken, işyeri için verginin belediyede ödenmesi gerekiyor.


2017 yılına ait çöp vergisi 1 Mart itibariyle başladı. Ödemeler 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Vergi için ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.


Çöp vergisi tutarları 2017


Konutlara ait çevre temizlik vergisi 2017

(1) Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.


(2) Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 2017

MADDE 4 – (1) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.


(a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


 Çöp vergisi tutarları 2017!


(b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


 Çöp vergisi tutarları 2017!


İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

MADDE 5 – (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.


(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.


(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


 Çöp vergisi tutarları 2017!Çevre temizlik vergisi beyannamesi 2017!
Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 
Çöp vergisi tutarları 2017 , işyeri Çöp vergisi oranları 2017 , konut çöp vergisi 2017 ne kadar ,

Hemen Teslim 4 proje