15 / 07 / 2024

Emlak vergisi borçları yapılandırılıyor!

 Emlak vergisi borçları yapılandırılıyor!

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yeni yasayla emlak vergi borçları da yapılandırılacak.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; teklifte emlak vergisine yönelik maddeler de yer alıyor. 


30 Nisan 2021 dahil, bu tarihten önce verilmesi gerektiği halde emlak vergisi bildirimi yapmayanlar veya eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; belirtilen şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının tahsil edilmemesine karar verildi.


Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ertelenen bazı bedeller hariç olmak üzere, ilgili kanunlar uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara yönelik yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle ödenmemiş kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kar payları asıllarının tamamı ve bunlara ilişkin gecikme zam ve faizleri yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplanarak tespit edilecek tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklar için hesaplanan gecikme zammı ve faizin tahsili yapılmayacak.


İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme olanağı tanınarak bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle bulunacak.