30 / 05 / 2024

Cins tashihi masrafı 2016!

Cins tashihi masrafı 2016!

Bir taşınmazın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olan cins tashihi oluyor. Peki cins tashihi masrafı 2016 ne kadar? İşte Cins tashihi masrafı 2016...


Cins tashihi masrafı 2016!

Bir taşınmaza ait tapu üzerinde, taşınmazın durumunun değişmesi halinde cins değişikliği işlemi de yapılabiliyor.Bu işlem, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak ifade ediliyor.


Herhangi bir parselde cins tashihi yapabilmek için ilgilisinin müracaatı gerekli oluyor. Müracaat sahibinin gerekli harç oranları da ödemesi gerekiyor. Peki cins tashihi masrafı 2016 ne kadar? İşte Cins tashihi masrafı 2016...


Tapu cins tashihi için gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden harç tahsil ediliyor.Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edilebiliyor. 


2016 döner sermaye bedelleri:

2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 235,00 TL

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 332,50 TL

2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL


2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması

yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet

bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar

parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 924,25 TL


2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL


2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL


2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 60,50 TL


2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TL

Cins tashihi için istenen belgeler nelerdir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com