13 / 06 / 2024

Cins tashihi harcı 2017!

Cins tashihi harcı 2017!

Cins tashihi başka bir ifadeyle cins değişikliği işlemi, gayrimenkulün mevcut durumunun değiştirilmesi için yapılıyor. Peki cins tashihi harcı 2017 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı..


Tapu üzerinde yapılan değişiklikler arasında cins tashihi işlemi de yer alıyor. Bu işlem ile bir gayrimenkulün tapudaki cinsi değiştiriliyor.


Cins tashihi işlemi ile taşınmaz mal; yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürülüyor.  


Cins değişikliği işlemi için müracaatlar tapu ve kadastro müdürlüğüne yapılıyor. Bu işlemin tamamlanması için cins değişikliği harcının ödenmesi gerekiyor. 2017'de tahsil edilecek cins değişikliği harçları şu şekilde sıralanıyor


Cins tashihi harcı 2017

Gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden on binde 5 oranında harç tahsil edilmektedir. Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edilebiliyor. 


Döner sermaye bedelleri 2017

2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri


2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;


2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 244,00 TL


2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 345,25 TL


2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele

eklenecek miktar 33,75 TL


2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde

hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış

kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil

edilir.


2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde

tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 959,75 TL


2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu

olarak 135,25 TL


2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 62,75 TL


2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins

değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların

arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 62,75 TL


2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik

zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir

bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli

tahsil edilir.


2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 62,75 TL


Cins değişikliği dilekçesi!

 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com