24 / 04 / 2024

TOKİ Ataköy'de yürütülen projelerle ilgili çıkan haberler için açıklama yaptı!

 TOKİ Ataköy'de yürütülen projelerle ilgili çıkan haberler için açıklama yaptı!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy’de yürütülen bazı projelerle ilgili medyada yer alan haberlerdeki iddiaların gerçek dışı ve ciddiyetle bağdaşmadığını açıkladı.


TOKİ’den yapılan açıklamada, “Haberlerde İstanbul’un Bakırköy ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde yer alan 564 ada 160, 161, 162 parsellerle ilgili olarak; “Kıyı Kanununun çiğnendiği, 2 emsal kuralına uyulmadığı, Tarihi Baruthane binalarının olduğu yerle komşu parsellerde inşaat için Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığı, Kurul’a başvuru olmadığı” gibi gerçek dışı ve ciddiyetle bağdaşmayan iddialarda bulunulmuştur. Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığı, Kurul’a başvurulmadığı hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.


“Zeytinlik Mahallesi’nde yer alan 564 ada ve 160 parselin bulunduğu alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 20.03.1991 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planlarında emsal 2,00 yapılanma koşullu “Turizm ve Rekreasyon Alanıdır” bilgisi verilen açıklamada, parsel üzerinde tescilli Baruthane yapıları ile tescilli ağaçlar bulunduğu kaydedildi.


TOKİ açıklaması, “160 parselde 20.03.1991 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda hazırlanan Ataköy Otel-Çarşı Kompleksi Projesi öncelikle İdaremizce onaylandıktan sonra yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili tüm resmi kurum onayları da tamamlanmıştır.” diye devam etti.


160 PARSEL HAKKINDA BİLGİ


Bu kapsamda TOKİ tarafından onaylanan 160 parseldeki avan projeye ilişkin; şu kayıtlara dikkat çekildi:


“14.02.2012 tarih ve 111 sayılı İstanbul VII Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile 160 parsel üzerinde bulunan tescilli Baruthane yapılarına ilişkin rölöve ve rölöve analiz paftaları onaylanmıştır. Ayrıca Kurul kararında Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nce kazı çalışması yapılması istenilmiş, bu kapsamda 25.04.2012 tarih ve 1174 sayılı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yazı eki 20.04.2012 tarihli raporu tamamlanarak Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na iletilmiştir. Söz konusu Müzeler Müdürlüğü raporu, alanda yapılması planlanan yapılar göz önünde bulundurularak hazırlanmış, raporda mimari proje-vaziyet planında çalışma yapılan bölgeler gösterilmiştir. 17.05.2012 tarih ve 177 sayılı İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile tescilli yapılara ilişkin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 25.04.2012 gün ve 1174 sayılı yazısı ekinde iletilen 20.04.2012 tarihli uzman raporu doğrultusunda Restitüsyon Projeleri onaylanmıştır. 26.07.2012 tarih ve 244 sayılı İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile tescilli yapılara ilişkin Restorasyon projesi onaylanmış olup, parselde bulunan ağaçlar ve tescilli ağaçlar ile ilgili olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun görüşünün alınması gerektiği belirtilmiştir.


160 parsele ilişkin Bakırköy Belediye Başkanlığı’ndan alınan imar durum belgesinde de “Parsel içerisinde tescilli 4 adet baruthane binası ve korunması gerekli ağaçlar bulunduğundan uygulama aşamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 3 no’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’ndan görüş alınacaktır.” ibaresi doğrultusunda 02.07.2012 tarih ve 03-32 sayılı İstanbul 3. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Kararı ile üzerinde tescilli yapılarında gösterildiği, yapılması düşünülen Ataköy Otel-Çarşı Kompleksi mimari Avan Projesi ile ilişkisinin gösterildiği projeler onaylanmıştır.”


“573 NO İLE İNŞAAT RUHSATI DÜZENLENDİ”


Açıklamada, “31.01.2012 tarih ve 21489 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü’nün yazısı ile avan proje onaylanarak gereği için Bakırköy Belediye Başkanlığı’na gönderilmiştir. Bakırköy Belediye Başkanlığı’nca Bakırköy ilçesi Zeytinlik Mahallesi 564 ada 160 parsele ilişkin 12.03.2013 tarih ve 573 no ile inşaat ruhsatı düzenlenmiştir. 


Söz konusu parsel üzerinde bulunan ağaçlar ve tescilli ağaca ilişkin olarak hazırlatılan ağaç transplantasyon raporu ve ekindeki ağaç taşıma planları İstanbul 5 no’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun 13.06.2013 tarih ve 05-132 sayılı kararı ile onaylanmış olup, bu Komisyon kararı doğrultusunda bir kısım ağaçların bakımı yapılmıştır.” ifadeleri yer aldı.


Emsal 2 kuralına uyulmadığı iddiasının gerçek dışı olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca emsalin 1,40’a düşürüldüğüne dikkat çeken açıklamada, “161 ve 162 parselde de projeler Koruma Kurulu kararı ile onaylanmıştır.” dedi.


“RUHSAT İZNİ BAKIRKÖY BELEDİYESİNDEN ALINDI”


TOKİ’den yapılan açıklama, “160 parselin bitişiğindeki Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi kapsamında 161 ve 162 parsel 14.08.1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında emsal 2,00 yapılanma koşullu “Turizm ve Rekreasyon Alanı”dır. Bu alana ilişkin hazırlanan 7 adet yapı bloğunun bulunduğu mimari avan proje 19.04.2011 tarih ve 453 no’lu İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Bakırköy Belediye Başkanlığı’nın 01.12.2011 tarih ve 5934 sayılı ruhsatı ile de inşaat ruhsat izinleri alınmıştır. 


Ancak sahil düzenlemesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.09.2011 tarih ve 101877 sayılı yazıları ile Ataköy sahilinin halkın kullanımına açılmasına ilişkin düzenlemenin yapılabilmesi için tüm imar işlemleri durdurulmuş, inşaat ruhsatları revize edilmek üzere iptal edilmiştir. Bu kez Koruma Bölge Kurulu kararı ile 7 blok olarak onaylanan mimari avan proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu yazısına istinaden yeniden düzenlenerek, 04.07.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Bakanlık tarafından proje revizesi yapılarak 2 blok iptal edilerek, blok sayısı 7’den 5’e indirilmiştir. En önemlisi 1991 yılında onanmış 1/1000 ölçekli imar planındaki 2 emsal çevre ve kamu menfaati gözetilerek 1.40 emsale düşürülmüş, yapılmaya çalışılan tüm karalamaların aksine bölgeye sunulacak hizmette kamu yararı ön planda tutulmuştur.” şeklinde devam etti.


KIYI KANUNU ÇİĞNENDİ İDDİASI DOĞRU DEĞİL”


Kıyı kanununun çiğnendiği iddiası doğru olmadığını belirten TOKİ, “İmar planında 20 metre olan kıyı kenar çizgisi çekme mesafesi düzenlenerek kıyı çizgisi 50 metreye çıkartılmış kıyıda 50 metre genişliğinde kamunun kullanımına alanlar ayrılarak, proje bu şekilde 06.12.2012 tarih ve 34 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu Kararı ile onaylanmıştır.” değerlendirmesini yaptı.


CAMİDE RÜŞVET İDDİASI
Açıklamada, ‘camide rüşvet verildi’ iddiası son derece çirkin bir itham olduğu belirtilerek, “' “’Camide rüşvet verildi’ başlığı ile de kurul kararının değiştirilmesinin istendiği şeklinde verilen iddia gerçek dışı son derece çirkin ve karalayıcı bir ithamdır. Sonuç olarak; Bu çalışmalarla birlikte yıllardır atıl kalan, halkın kullanımına kapalı tutulan ve değişik amaçlara alet edilen bu kamu parseli 1991’de yapılan ama bir türlü uygulanamayan imar planındaki amaca uygun ancak olumlu iyileştirme yapılarak uygulamaya konulan bir nitelik kazanmakla kalmayacak, elde edilen gelirle de kentsel dönüşüm projeleri ile dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarına katkı sağlayacaktır. Ayrıca Ataköy sahili geniş kapsamlı olarak ilk kez halkın kullanımına imarda yapılan müspet uygulamalarla açılmış olacaktır.


Hazineye yük olmadan, kamu kaynağı harcamadan Türkiye’nin 81 il 900 ilçe, köy ve beldesinde, bölge ayırımı yapmadan kamu yararına yapılan her türlü yatırımı gerçekleştiren TOKİ, amaçlı, yanlı, karalayıcı ve yatırımları durdurmaya yönelik bu yıpratıcı oluşumları hak etmemektedir. Tüm iş ve işlemlerimiz mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uygundur.” izahı yapıldı.


Bugün Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016, Yeni konut projeleri