17 / 06 / 2024

Konut fiyatlarına yüzde 10 zam!

 Konut fiyatlarına yüzde 10 zam!

Doların 1.80’den 2.24’e çıkması inşaatta malzeme fiyatlarını yükseltti. Müteahhitler bu durumun konut fiyatlarına yüzde 10 zam olarak yansıyacağını, fiyat artışının zamana yayılacağını dile getirdi
Doların 1.80’den 2.24’e çıkması inşaatta malzeme fiyatlarını yükseltti. Müteahhitler bu durumun konut fiyatlarına yüzde 10 zam olarak yansıyacağını, fiyat artışının zamana yayılacağını dile getirdi


21 Ocak 2014, Salı / 09:02Konuta yüzde 10 zam sinyali!    

Kategori: SektörelDoların 1.80’den 2.24’e çıkması inşaatta malzeme fiyatlarını yükseltti. Müteahhitler bu durumun konut fiyatlarına yüzde 10 zam olarak yansıyacağını, fiyat artışının zamana yayılacağını dile getirdi


ABD Mer­kez Ban­ka­sı­’nın tah­vil alı­mı­nı azal­ta­ca­ğı­nı di­le ge­tir­me­si ve Ame­ri­ka­’da yük­se­len tah­vil fa­iz­le­ri ya­ban­cı çı­kış­la­rı­nı hız­lan­dı­rın­ca iç pi­ya­sa­da yük­se­len do­lar ve eu­ro tüm sek­tör­le­ri et­ki­le­di. Dö­viz­de­ki ön­le­ne­me­yen yük­se­li­şe da­ha faz­la da­yan­ma­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Türk mü­te­ah­hit­ler gay­ri­men­kul­de zam sin­ya­li ver­di.Ar­tış za­ma­na ya­yı­la­cak


Du­man­ka­ya İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Uğur Du­man­ka­ya­ da ar­tık za­mmın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu be­lir­ten pat­ron­lar ara­sın­da yer al­dı. Du­man­ka­ya, dö­viz­de­ki yük­se­li­şi bu­gü­ne ka­dar bir şe­kil­de to­le­re et­tik­le­ri­ni an­cak be­ton ve çi­men­to­cu­la­rın da zam yap­ma­sıy­la zam se­çe­ne­ği­nin öne çık­tı­ğı­nı ak­tar­dı.  İn­şa­at fir­ma­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri son dö­nem­ler­de be­ton, çi­men­to ve se­ra­mik üre­ti­ci­le­riy­le de sık bir ara­ya gel­me­ye baş­la­dı.


Sa­bit kur pa­zar­lı­ğı


Mal­ze­me te­da­ri­ki yap­tık­la­rı üre­ti­ci­le­rin zam bas­kı­sı­nın art­tı­ğı­nı ak­ta­ran pat­ron­lar, da­ya­na­cak ye­re ka­dar da­ya­na­cak­la­rı­nı an­cak fi­yat ar­tı­şı­nı gö­zar­dı et­me­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Mal­ze­me üre­ti­ci­le­riy­le ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de ku­run bel­li bir oran­da sa­bit­len­me­si üze­rin­de du­rul­du­ğu­na da dik­kat çe­kil­di. Esin Ya­pı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Me­tin Esi­n de bu dö­nem­de sa­bit kur uy­gu­la­ma­sı­nın doğ­ru bir adım ola­ca­ğı­nı söy­le­di.


A sı­nı­fı pro­je­ler et­ki­le­ne­cek


Zam­dan en çok han­gi tip ko­nut­la­rın et­ki­le­ne­ce­ği so­ru­su­na ise ya­nıt A sı­nı­fı pro­je­ler ol­du. Me­tin Esin, dö­viz üze­rin­den ça­lı­şı­lan te­da­rik­çi­ler ta­ra­fın­da mut­la­ka çö­züm­ler bu­lun­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di ve şöy­le ko­nuş­tu; “Ö­zel­lik­le A+ pro­je­ler­de kul­la­nı­lan mal­ze­me ge­nel­lik­le ya­ban­cı fir­ma­lar­dan te­min edi­li­yor. Do­lar­da­ki dal­ga­lan­ma, dö­viz üze­rin­den borç­la­nan fir­ma­lar için de uzun va­de­de ön gö­rü­le­mez bir so­run ola­bi­lir.”


Artış kaçınılmaz oldu


Artaş İnşat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya


Uzun bir sü­re zam yap­ma­mak için di­ren­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ar­taş İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Sü­ley­man Çe­tin­sa­ya­ mal­ze­me fi­yat­la­rı­nın yük­sel­me­si­nin fi­yat­la­ra yan­sı­ma­sı­nın ar­tık ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı. Çe­tin­sa­ya, ko­nut alan ki­şi­le­rin men­fa­ati için sa­bit kur da­hil her se­çe­ne­ği ma­sa­ya ya­tı­ra­cak­la­rı­nı da di­le ge­tir­di.


Dövizdeki hareket spekülatif


Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı


Kur­da­ki ha­re­ke­tin spe­kü­la­tif ol­du­ğu­na inan­dı­ğı­nı be­lir­ten ve bu dö­ne­min ge­çe­ce­ği­ni ön­gö­ren Ege Ya­pı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı İnanç Ka­ba­da­yı ise “Gi­de­bil­di­ği­miz ye­re ka­dar gi­de­ce­ğiz ve fi­yat­la­rı yük­selt­me­ye­ce­ği­z” de­di. Dö­viz­de­ki ve kre­di fa­iz­le­rin­de­ki ar­tı­şın alı­ma yö­ne­lik ta­lep­te de olum­suz et­ki­si­ni gör­me­dik­le­ri­ni ak­ta­ran Ka­ba­da­yı, ya­ban­cı alım­la­rın­da ise ufak çap­lı ar­tış­la­rın ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.Emine Açar/Bugün