23 / 05 / 2024

Değerli konut vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı!

 Değerli konut vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı!

Geçen yıl gündeme gelen değerli konut vergisi resmen yürürlüğe girdi. Emlak vergisi değeri 5 milyon TL'nin üzerinde birden fazla konuta sahip olan vatandaşlar için ilk taksit ödemeleri başlıyor.


Geçtiğimiz yıl gündeme gelen değerli konut vergisi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği kapsamında ilk taksit ödemeleri başlıyor. Değerli konut vergisi, emlak vergisi değeri 5 milyon TL'nin üzerinde birden fazla konuta sahip olan vatandaşlar tarafından ödenecek. Lüks konut vergisinin ilk taksiti Şubat 2021'de ikinci taksit ise Ağustos 2021'de ödenecek.


İLK TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI

Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve değeri 5 milyon TL'nin üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazları kapsayan değerli konut vergisi, birçok kez ertelenmişti. Mevcut emlak vergisi değeri 5 milyon TL üzerinde olan konut sahipleri 2021'den itibaren Emlak Vergileri yanında bir başka servet vergisi olan Değerli Konut Vergisi (DKV) ödemek zorunda olacak.

BİNA DEĞERİ ESAS

Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da gerçekleştirilmeyecek. Taşınmazın belediyeler tarafından belirlenen bina vergi değeri dikkate alınacak. 


ÖDEMELER BELLİ OLDU

Değişiklik öncesi ‘Evi 5 milyon lira ile 7 milyon 500 bin lira arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlar binde 10 oranında’ vergi ödemesi yapacaktı. Yeni düzenleme ile rakamlar düştü. Örneğin; 8.5 milyon TL değerinde bir taşınmazın 7.5 milyon lirası için 7.500 TL, fazlası 1 milyon liranın binde 6’sına tekabül eden 6 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 500 TL değerli konut vergisi ödeyecek. 


DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ

a) Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen tutarı aştığı tarihi,


b) 1319 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,


takip eden yıldan itibaren başlar.


LÜKS VERGİDE İSTİSNA

Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildiriliyor ve bu durumda ilgili yıla ilişkin beyanname verilmiyor. 


 Değerli konut vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı!

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf tutuluyor. Bu kurumların intifa hakkına sahip oldukları mesken nitelikli taşınmazlar da değerli konut vergisinden muaftır ve vergi, söz konusu taşınmazların kuru mülkiyet sahiplerinden de aranmıyor.


Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanıyor.

 

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekiyor.


Değerli konut vergisiyle ilgili mükellefler tarafından beyan edilen hususların teyidi vergi daireleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılabiliyor. Muafiyetten yararlanma şartlarını taşımadığı halde muafiyetten yararlanan mükellefler ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınıyor.


Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaf tutuluyor.


Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanıyor. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanamıyor.


VERGİ HESABI

Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır.


Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;


5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)


5.000.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)


10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için


7.500 TL, fazlası için (Binde 6)


10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL,


fazlası için (Binde 10)


oranında vergilendirilir.


 Değerli konut vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı!

BEYANNAMELER NEREYE VERİLECEK?

Değerli konut vergisi mükellefleri beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine veriliyor. 


 Değerli konut vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı!

İNTERNETTEN ÖDEME KOLAYLIĞI

Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine tevdi ediliyor.