17 / 06 / 2024

Değerli konut vergisi ile ilgili bilinmeyenler!

 Değerli konut vergisi ile ilgili bilinmeyenler!

Türkiye'de değeri 5 milyon 227 bin TL'yi aşan yaklaşık olarak 150 bin konut için değerli konut vergisi ödenmesi gerekiyor. İşte değerli konut vergisiyle ilgili tüm merak edilenler...


PwC ve GSG Hukuk iş birliği ile hazırlanan ''Değerli konut vergisi: Bilinenler, merak edilenler'' paneli gerçekleşti. PwC Türkiye Ortağı, Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu'nun önderliğinde düzenlenen toplantı COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler ve kısıtlamalar sebebiyle Webcast yayını şeklinde yapıldı.


''Değerli konut vergisi: Bilinenler, merak edilenler'' toplantısına katılan GSG Hukuk Ortağı Zeki Gündüz, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü Baran Akan, PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu ve GSG Hukuk Kıdemli Avukat Yeşim Dikici tüm merak edilenlere cevap verdiler...


Türkiye'de bulunan bina değeri 2021 yılı için 5 milyon 227 bin TL'nin üzerinde olan, mesken nitelikli taşınmazlar için değerli konut vergisi ödeniyor. DKV'ye ilişkin sınır ve taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılıyor.


DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ

Kimler mükellef?

Servet vergisi olarakta bilinen değerli konut vergisinde mükellef, taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler oluyor.


Ne zaman başlar?

Değerli konut vergisi ödemesi mesken nitelikteki taşınmazın değerinin 5 milyon 227 bin TL'yi aştığı zaman başlıyor. 2021 yılı emlak vergisi değeri bu tutarı aştığında vergi mükellefiyeti 2021 yılında başlıyor. Beyanname dönemi 1 Şubat'ta başlarken 22 Şubat'ta sona erecek. 


1 Ocak'ta başlayan 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi ise 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi ise 1 Ağustos 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. 


Ne zaman sona erer?

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikteki taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona eriyor.

DEĞERLİ VERGİDE MUAFİYET

1- Genel ve özel bütçeli dairelerin,

2- Belediyelerin

3- Üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın maliki ve intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır. 


1- Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar,

2- Birden fazla taşınmazı olmakla birlikte hiç bir taşınmazı o yıl içinde belirlenmiş sınırı (2021 için 5.227.000) geçmeyenler,

3- Birden fazla taşınmazı bulunanların, değeri konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır. 

 

1- Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikteki taşınmazlar,

2- Elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikteki taşınmazlar,

3- Merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara ait mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır.


Esas faaliyet konusu bina inşaası olanların

- Yeni inşa edilmiş olmak,

- Henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş olmak

- Kiraya verilmemiş ya da başka surette kullanılmak

şartlarını taşıyan, işletmelerine kayıtlı mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır.


''KANUN ACELEYE GELDİ''

GSG Hukuk Ortağı Zeki Gündüz, muafiyetle ilgili şunları söyledi: ''Değerli konut vergisinde muafiyette gerekli düzenlemelerin yeniden yapılması gerekiyor. 100 adet değeri 5 milyon TL'yi aşmayan meskeni olan vergiden mükellef olurken, 1 gayrimenkulü olan ve gelirini bu konuttan kazananların vergi ödemesi gerekiyor. Değeri 5 milyon 227 bin TL'ye aşan iş yerleri için bu vergi alınmıyor. Kanun biraz aceleye geldi, vergide düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz.''


''İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ''

Emlak vergisi değerlerine itiraz edilebileceğini söyleyen Gündüz, ''Emlak vergisi değerine itiraz edilebiliyor. Emlak vergisi değerinin yanlış olduğunu düşünenler dava açabiliyor. Temmuz 2021 yılında yeni vergi oranlarının açıklanması planlanıyor. Değerli konut vergisi ödemeleri mali gücünün ötesine geçtiğinde itirazlar gündeme getirilebiliyor. Emlak vergisi değerlerini belediyeleri arayarak ya da giderek öğrenebilirsiniz. Emlak vergisi belediyelere ödenirken, değerli konut vergisi ödemeleri ve beyannameleri vergi dairelerine veriliyor.'' diye konuştu.


EMLAK DEĞERİNİ BELEDİYELER BELİRLEYECEK

PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu ise emlak vergisi değerini şu şekilde açıkladı: ''Emlak vergisi kanuna göre belirleniyor. 4 yılda bir meskenin değeri tespit ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı inşaat maliyetleri  ve belediyelerin 4 senede bir açıkladığı kendi alanlarındaki gayrimenkuller için arsa birim metrekare değerleri hesaplanıyor. Açıklanan sonuca göre vergi değerleri belirleniyor.''


DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'NİN BEYANI VE ÖDEMESİ

Beyan usulü ve tarihi

Beyanname ile 2021 yılı için Şubat ayının 20. (hafta sonuna geldiği için 2021 yılında 22.) günü akşamına kadar


Beyannamenin verileceği vergi dairesi

- Başka gelirleri sebebiyle Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi beyannamesi veriliyorsa beyannamenin verildiği Vergi Dairesi, 

- Böyle bir vergi dairesi yoksa, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi dairesi

- Birden fazla mesken için herhangi bir vergi dairesine verilebiliyor.


Verginin ödemesi

2021 yılı Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar eşit iki taksitle


HANGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLER VERİLECEK? 

Doğrudan ya da paylı mülkiyet halinde malik ya da intifa hakkı sahipleri

- Değerli Konut Vergisi (tam, paylı, mülkiyet ve intifa hakkı) 1A

- Birden fazla meskeni olanların, en düşük değerli tek meskenlerine ilişkin bildirim 2A


Elbirliği mülkiyette malik ya da intifa hakkı sahipleri

- Değerli Konut Vergisi (Elbirliği ile mülkiyet) 1B

- Tek meskeni olanların elbirliğine konu bu meskenine ilişkin taahhüt belgesi 2B


Doğrudan ya da paylı mülkiyet halinde malik ya da intifa hakkı sahiplerinin beyanname verimesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktaroğlu, ''Doğrudan ya da paylı mülkiyet halinde malik ya da itfika hakkı sahipleri taşınmazların tamamı tek beyanname ile verilecek. Tapuda belediye rayici 2021 yılında 5 milyon 227 bin TL'yi geçen mesken nitelikli tek gayrimenkulü için 1A beyannamesinin hazırlanması gerekiyor. Değeri 5 milyon 227 bin TL'yi geçen birden çok mesken nitelikli gayrimenkulleri için 2A formunun hazırlanması gerekiyor'' dedi. 


Bayraktaroğlu, elbirliği mülkiyette malik ya da intifa hakkı sahiplerinin beyannamesiyle ilgili ise şunları söyledi: ''Paylı ya da tek mesken için bir beyanname, el birliği malik olunduğunda her gayrimenkul için ayrı ayrı beyanname veriliyor. Ya ortakların tek tek beyanname vermesi ya da tüm ortaklarının imzalarının olduğu tek beyanname vermesi gerekiyor.''

HANGİ YILIN VERGİSİNİ VERİYORUZ?

Hangi sınırı ve tarifeyi dikkate alacağız?

- 2021 yılında verilecek beyanname 2021 yılının vergisi içindir.

- 5.227.000 TL'lik sınırı aşan mesken niteklikli taşınmazlar için söz konusu taşınmazın 2021 yılı Bina Vergisi Değeri üzerinden beyanname verilecek.

FİİLİ NİTELİĞİ VE KULLANIMINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR

- Fiilen iş yeri olarak kullanılan mesken nitelikli olan taşınmazların durumu

- Farklı bir nevide olup fiilen konut olarak kullanılan taşınmazlar,

- Home office olarak kullanılan taşınmazların durumu

- Müşterek mülkiyetle sahip olunan sosyal tesislerin etkisi

- Fiilen tek konut olup tapuda birden fazla mesken nitelikli bölüm olması


Konuyla ilgili merak edilenleri cevaplayan Gündüz, şu açıklamalarda bulundu: ''Eğer bir gayrimenkul tapuda mesken olarak gözüküyorsa beyanname vermeye tabi olacak. Maliye'ye bir dilekçe ile başvurarak iş yeri olarak kullanılan mesken niteliğindeki taşınmaz için yeniden tespit edilmesi istenilebilir. İdarenin kabul edilmemesi ya da cevap verilmemesi durumunda 30 gün içerisinde konu yargıya taşınabilir. 


Niteliği iş yeri olan ancak mesken olarak kullanılan binaların bildirilmesi durumunda ceza ödeyebilirsiniz. Tapuda iş yeri olarak gözüken gayrimenkul için sizler bildirimde bulunarak mali yükümlülüğünüzü yerine getirebilirsiniz.''


2683 kapsamında olan Taşınmazların Durumu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

- Tapu kütüğüne ''korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır'' kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerinden kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi ve resmi harçtan muaf tutuluyor.


- Ticari faaliyette kullanılanlar


- Getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar


- Boğaziçi Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan taşınmazlar