10 / 12 / 2022

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm 6. Etap ihalesi 17 Ocak'ta!

 Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm 6. Etap ihalesi 17 Ocak'ta!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 6. Etap için ihalesi 17 Ocak'ta yapılacak....


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 6. Etap için ihaleye çıkıyor. Tahmini keşif bedeli 52 milyon 218 bin 335 lira olarak belirlenen Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm 6. Etap için ihale 17 Ocak 2019 tarihinde yapılacak.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Binasında gerçekleşecek ihaleye katılmak isteyen kimseleri ihale tarihinden en geç 1 gün önce saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilmesi gerekiyor. İhalenin diğer detayları şu şekilde sıralanıyor:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyeye ait Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 6. Etapta bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.


1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 52.218.335,70-TL (Elliikimilyonikiyüzonsekizbin üçyüzotuzbeşTürkLirasıyetmişkuruş) dir. 


2 - İhale 17.01.2019 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/  Ankara  adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki İhale Salonu-Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. 


3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No:5 Kat 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir. 


4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır. 


5 - İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte; 


A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi, 


B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2019 yılı vizeli), 1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 


C) İmza sirkülerini vermesi, 1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri, 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 


D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 04.01.2019 “CUMA” SEDA 23 “CD” “Artırma İlanları” (2) 


E) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 52.218.335,70 TL x %3 = 1.566.550,07 TL (BirmilyonbeşyüzaltmışaltıbinbeşyüzelliTürkLirasıyedikuruş) Geçici Teminat vermesi, 


F) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler; 


1. İstekliler, Son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %40’ı kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen IV-C ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi ile Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi tevsik edilecektir. 


2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge, 


3. Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair yeni tarihli belge. 


4. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler, 


5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. 


6. Son 3 yıla ait Şirket Cirosu, 


7. İşin keşif bedelinin % 15’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 15’ i kadar da banka referans mektubu verilecektir. 


G) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; 1) F/1 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise pilot firmanın taahhüt etmesi gereken iş bitirme miktarının % 40’ nispetinde, 2) F/2 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları 3) F/3 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları 4) F/4 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları 5) F/5 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları 6) F/6 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları 7) F/7 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise %40’ nispetinde münferiden karşılanacaktır. 8) E bendi; Geçici ve kesin teminat mektupları pilot firma ve/veya ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. H) Yer Görme Belgesi, İ) Şartname Alındı Makbuzu, J) 


6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, Kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 


7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname Hükümleri uygulanacaktır. 


8 - Bu İşin Şartnamesi 500,00 TL (Beşyüz Lirası) (KDV DAHİL) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.