Seyhan Belediyesi'nden satılık 6 arsa! 13.5 milyon TL'ye!


Seyhan Belediyesi'nden satılık 6 arsa! 13.5 milyon TL'ye!

Mülkiyeti Seyhan Belediyesi'ne ait olan 6 adet arsa toplamda 13 milyon 594 bin 605 TL bedel ile satışa sunuluyor.Mülkiyeti Seyhan Belediyesi'ne ait olan 6 adet arsa satışa sunuldu. Satışa konu olan arsalar için toplamda  13 milyon 594 bin 605 TL bedel isteniyor. 


SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır.


Seyhan Belediyesi


2-İhale Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir ve ihaleye katılım için basılı evrak bedeli KDV dahil her bir taşınmaz için 250TL.(İki Yüz Elli Türk Lirası) makbuz karşılığında şartnamenin satın alınması zorunludur.

4-Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü dür.

5-İsteklilerden istenen belgeler;

a)Teklif mektubu

b)Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

c)Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti

d)Gerçek kişiler için yerleşim belgesi(İkametgah Belgesi)

e)Gerçek Kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

f)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge(Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

h)Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6-Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. İhale satış bedelinin tamamı ödenmeden tapu müdürlüğünde ferağı verilmeyecektir.

11-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

12-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde  Adana  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13-Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin; şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 21.11.2018 günü saat 12:00’ ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

14-İstekliler hangi arsa için ihaleye teklif vermek istiyorsa, ayrı ayrı teklif zarfının üzerine hangi arsaya ait teklif zarfı olduğunu belirtecektir.

15-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.Seyhan Belediyesi satılık arsa , Seyhan Belediyesi arsa ihalesi ,