31 / 05 / 2023

Adana ASKİ'den satılık 12 arsa! 22.9 milyon TL'ye!

 Adana ASKİ'den satılık 12 arsa! 22.9 milyon TL'ye!

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yüreğir Seyhan'daki 12 arsayı ihale usulü ile satışa sunuyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi'nde yer alan 12 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 22 milyon 930 bin 108 TL olan arsaların ihalesi 19 Haziran'da yapılacak.


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR


Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: Adana ASKİ1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların  Adana  Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin satışı  “ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği” hükümlerine göre "Pazarlık Usulü” ile ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonunda 19.06.2018 tarihinde ve yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. Teklif artışları 10.000,00 TL ve katları şeklinde yapılacaktır.


2 - İhaleye katılacak olanlar, taşınmaz malların “Satış Şartnamesini” ASKİ Genel Müdürlüğü, Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde ihale saatine kadar bedelsiz alabilirler.


3 - İhaleye katılabilmek için ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıdaki listede yazılı geçici teminat bedelini ihale saatinden önce ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya Vakıflar Bankası Ticari Şubesi TR150001500158007265622779 ASKİ Genel Müdürlüğü hesabına yatırılması veya bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.


4 - İhaleye katılacak tüzel kişiler İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ve (ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış) halen faaliyette bulunduğuna dair belge ile birlikte tüzel kişiliğin sirküleri veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını belgeleyen noterden onaylı vekâletnameyi, Özel kişiler adına ihaleye katılacak kişiler özel kişiyi temsil ettiğine dair noterden tasdikli vekâletnameyi vermeleri şarttır.


5 - İsteklilerin ihale saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatını yatırmış olduğuna dair makbuzu veya teminat mektubunu, satış şartnamesini, tasdikli ikametgâh ilmühaberi (2018 yılına ait olacak), nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi kimlik fotokopisi evrakları ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare veya komisyon sorumlu değildir.


6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. İhalenin onaylanmasına istinaden oluşacak satış bedeli ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya ASKİ Genel Müdürlüğü banka hesaplarına tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde  peşin veya %25'i peşin geriye kalan bedel eşit 2 taksitle 2 ay içerisinde yatırılacaktır. Taksit Ödemelerinin gecikmesi durumunda taksit bedeline günlük kanuni faiz uygulanacaktır. Taşınmazların tescil işlemleri ihale bedelinin eksiksiz olarak ödenmesinden sonra gerçekleştirilecektir. Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra müşteri, taşınmazı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.


7 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa (Ceza ve Yasaklamalar ile ilgili hükümler hariç.) tabi olmayıp, ihale ASKİ İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.